Besox

Jaarlijks actieplan vóór 1 november voorleggen aan het CPBW

29 oktober 2019

Als werkgever heeft u de verplichting om een beleid rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk uit te werken.

Zo moet u om de vijf jaar een Globaal Preventieplan (GPP) opstellen. Dit plan geeft een concrete omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse, van de prioritaire doelstellingen en de activiteiten die moeten worden verricht om deze doelstellingen te bereiken.

Dit GPP moet elk jaar concreet worden uitgewerkt in een jaarlijks actieplan (JAP). Het plan moet de volgende elementen bevatten:

  • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgende jaar;
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
  • de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan bij bv. gewijzigde omstandigheden,…

Dit jaarlijks actieplan moet eerst aan het comité voor preventie en bescherming op het werk worden voorgelegd voor advies. Het mag pas uitgevoerd worden na het advies van het comité.

Het advies moet gevraagd worden uiterlijk de eerste dag van de tweede maand vóór de start van het volgende dienstjaar. Het JAP dat betrekking zal hebben op het jaar 2020 zal dus vóór 1 november 2019 moeten voorgelegd worden aan het comité.