Besox

Indexeringsmechanisme voor de mobiliteitsvergoeding

2 april 2019

Door middel van het systeem van de mobiliteitsvergoeding is het voor werknemers onder bepaalde voorwaarden mogelijk om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een som geld. De mobiliteitsvergoeding wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.

Door middel van een koninklijk besluit dat op 15 maart 2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen is, wordt er een indexeringsmechanisme ingevoerd voor de mobiliteitsvergoeding. Zo dient de cataloguswaarde van de bedrijfswagen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd te worden. De indexering gebeurt op basis van de afgevlakte mobiliteitsindex.

De mobiliteitsindex is een nieuw indexcijfer dat in het leven geroepen werd en dat de prijsevolutie weergeeft van de productgroepen die de kosten voor het personenvervoer weergeven in de gezondheidsindex. De afgevlakte mobiliteitsindex is gelijk aan het gemiddelde van de mobiliteitsindexen van de laatste vier maanden.

De FOD Economie berekent elke maand deze indexcijfers.

De indexering zal voor de eerste keer plaatsvinden vanaf 1 januari 2019 en dit voor alle werknemers die reeds in 2018 een mobiliteitsvergoeding ontvingen. Het exacte indexcijfer voor 2019 is nog niet gekend.

Bron: Koninklijk besluit van 28 februari 2019 ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, B.S. 15 maart 2019.