Besox

Indexatie van grensbedragen toegelaten arbeid bij pensioen

15 januari 2015

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige uitoefenen. Dit geldt op voorwaarde dat het beroepsinkomen binnen bepaalde grenzen blijft. Deze grenzen worden vanaf 2014 jaarlijks geïndexeerd. Indien u als gepensioneerde een beroepsactiviteit blijft uitoefenen zal dit echter geen invloed hebben op uw pensioenrechten in het stelsel waarin u bent gepensioneerd.

Gepensioneerde heeft de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt

Het inkomen is begrensd vóór de leeftijd van 65 jaar. Indien de gepensioneerde het grensbedrag met minder dan 25 % overschrijdt, zal zijn pensioen met een gelijk percentage worden verminderd. Indien het grensbedrag met meer dan 25% wordt overschreden, zal het pensioen worden geschorst voor het volledige kalenderjaar.

Gepensioneerde heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt

Vanaf 65 jaar is er geen sprake meer van een grensbedrag indien de gepensioneerde een loopbaan van minstens 42 jaar (als werknemer, ambtenaar of zelfstandige) had op het ogenblik van zijn pensionering.

Voor 2015 gelden volgende grensbedragen:

kinderlast jonger dan de wettelijke pensioen-leeftijd jonger dan 65 met enkel een overlevings-pensioen vanaf de wettelijke pensioen-leeftijd 65 jaar of meer met een loopbaan van 42 jaar of meer

werknemer

(bruto)

neen € 7.793 € 18.144 € 22.509 geen beperking
ja € 11.689 € 22.680 € 27.379 geen beperking

zelfstandige

(netto)

neen € 6.234 € 14.515 € 18.007 geen beperking
ja € 9.351 € 18.144 € 21.903 geen beperking

 

De Rijksdienst voor Pensioenen zal vanaf 2015 eveneens rekening houden met opzegvergoedingen, ontslagvergoedingen en verbrekingsvergoedingen bij het berekenen van de beroepsinkomsten. Deze vergoedingen worden gespreid over de periode waarop ze betrekking hebben. Dit wil concreet zeggen dat de vergoedingen vanaf nu wel worden opgenomen in de inkomsten waar de Rijksdienst voor Pensioenen rekening mee gaat houden. Dit kan tot gevolg hebben dat de gepensioneerde een deel of zelfs zijn gehele pensioen zal verliezen, omdat het grensbedrag wordt overschreden. Dit is niet het geval indien de gepensioneerde zich in de situatie bevindt, waar het toegelaten is om onbeperkt bij te verdienen.

Het Regeerakkoord voorziet dat alle gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar hebben bereikt, onbeperkt mogen bijverdienen. Dit geldt eveneens voor alle gepensioneerden die een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen, ongeacht de leeftijd. De regeling met betrekking tot toegelaten arbeid voor gepensioneerden zal dus met andere woorden nog worden versoepeld.

Opgelet: op dit moment is er van deze versoepeling nog geen officiële publicatie in het Belgische Staatsblad. Wij houden u verder op de hoogte zodra deze wijzigingen officieel gepubliceerd zijn.

Bron: Ministerieel besluit van 11 december 2014 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het KB van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 19 december 2014.

Tags