Besox

Het recht op jaarlijkse vakantie: hoe opnemen?

29 juni 2022

De zomervakantie staat voor de deur! Heel wat werknemers maken plannen om hun jaarlijkse vakantie op te nemen. Tijd om enkele algemene regels rond de opname van de jaarlijkse vakantie even op te frissen.

De jaarlijkse vakantiedagen worden steeds opgenomen in akkoord met de werkgever. De dagen kunnen col­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­lectief of individueel worden vastgelegd.

1. Collectief

Het verlof kan volgens het volgende cascadesysteem collectief worden vastgelegd:

  • beslissingen van de paritaire comités op voorwaarde dat de FOD Sociale Zekerheid uiterlijk op 31 december van het vakantie­dienstjaar over deze beslissing wordt ingelicht;
  • een beslissing van de ondernemingsraad;
  • een akkoord tussen de werkgever en de vakbonds­afvaardiging;
  • een unaniem akkoord tussen de werkgever en alle werknemers.

De data van de jaarlijkse collectieve vakantie moeten worden opgenomen in het arbeidsreglement.

2. Individueel

Indien de vakantie niet collectief werd vastgesteld, moeten de dagen worden bepaald in een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

Wordt er tussen de werkgever en de werknemer geen akkoord bereikt omtrent de data van de vakantie, wordt het geschil door de meest gerede partij voor de arbeidsrechtbank gebracht.

3. Algemeen

De vakantie moet worden toegekend binnen de 12 maanden die volgen op het vakantiedienstjaar. Het is niet toegelaten vakantie geheel of gedeeltelijk over te dragen naar het kalenderjaar volgend op het vakantiejaar.

Een ononderbroken vakantieperiode van 1 week moet in elk geval worden gewaarborgd. Behoudens verzoek van de betrokken werknemers moet tussen 1 mei en 31 oktober een ononderbroken periode van 3 we­ken vakantie worden gewaarborgd aan de werknemers die nog geen 18 jaar oud zijn op het einde van het vakantiedienstjaar en van 2 weken vakantie aan de andere werknemers.

Tags