Besox

Herwerkt maatwerkbesluit Vlaanderen is gepubliceerd

17 mei 2017

Het Maatwerkdecreet dat vanaf 1 april 2015 in voege was, maakte een einde aan de traditionele opdeling tussen beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en invoegbedrijven. Er zou voortaan enkel sprake zijn van maatwerkbedrijven. In die maatwerkbedrijven zou de ondersteuning niet langer vertrekken van forfaitaire subsidies voor de ondernemingen, maar van de noden, in functie van de afstand tot de arbeidsmarkt van de betrokken werknemer. Werknemers uit de doelgroepen zouden voortaan een “rugzak” meekrijgen van subsidies.

Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State echter een aantal uitvoeringsbesluiten van het Maatwerkdecreet geschorst wegens het ontbreken van een werkbare overgangsregeling. Als gevolg hiervan trad opnieuw de reglementering inzake de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen in werking.

Na overleg met de sector werd een hernieuwd maatwerkbesluit uitgewerkt dat op 18 april 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kan het maatwerkdecreet van 12 juli 2013 in werking treden op 1 januari 2019. Tot die datum blijft de huidige regelgeving beschutte en sociale werkplaatsen van kracht. De werkplaatsen zullen zich kunnen voorbereiden op de nieuwe regeling, door middel van simulaties van het nieuwe systeem die minimum één jaar vóór de inwerkingtreding van het besluit ter beschikking worden gesteld.

Het maatwerkbesluit-bis voorziet een aantal overgangsmaatregelen:

  • de beschutte en sociale werkplaatsen blijven hun erkenning behouden zolang de minister dat noodzakelijk acht met het oog op de succesvolle transitie ervan naar een maatwerkbedrijf;
  • de beschutte en sociale werkplaatsen worden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht en verkrijgen op 1 januari 2019 automatisch het label van maatwerkbedrijf;
  • de minister beslist tot de toekenning van het contingent aan werkondersteunende maatregelen aan het maatwerkbedrijf overeenkomstig het contingent dat uiterlijk op 31 december 2018 is toegekend.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, B.S. 18 april 2017; Nieuwsbericht www.werk.be.