Besox

Herwaardering aanvullende vergoeding SWT op 1 januari 2018

9 januari 2018

Personen die van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) genieten, hebben enerzijds recht op een maandelijkse werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Anderzijds ontvangen zij een aanvullende vergoeding ten laste van hun werkgever of een sociaal fonds.

Het wettelijk minimumbedrag van de aanvullende vergoeding stemt overeen met de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering. Het netto referteloon is gelijk aan het begrensd brutoloon van de refertemaand verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

De NAR kan zowel het begrensde brutomaandloon dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van het netto referteloon als de aanvullende vergoeding jaarlijks op 1 januari herzien. In 2017 vond er echter geen herwaardering plaats.

Op 19 december 2017 heeft de NAR een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/38 gesloten die voor 2018 een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0036 voorziet.

De verhoging van de aanvullende vergoeding ziet er bijgevolg als volgt uit:

  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het loon van een refertemaand vóór 1 januari 2017: herwaarderingscoëfficiënt van 1,0036;
  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het referteloon van de maanden januari, februari en maart 2017: herwaarderingscoëfficiënt van 1,0027;
  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het referteloon van de maanden april, mei en juni 2017: herwaarderingscoëfficiënt van 1,0018;
  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het referteloon van de maand juli, augustus en september 2017: herwaarderingscoëfficiënt van 1,0009;
  • geen herwaardering indien de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het loon van een refertemaand van het laatste kwartaal van 2017.

Het begrensde bruto maandloon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het netto referteloon wordt vanaf 1 januari 2018 op € 3953,88 gebracht.

 

Bron: Cao nr. 17/38 dd. 19 december 2017 tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.