Besox

Herwaardering aanvullende vergoeding bij nachtarbeid op 1 januari 2018

9 januari 2018

Werknemers van minstens 50 jaar die tenminste 20 jaar in een nachtregeling werken en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer niet meer in staat zijn nachtarbeid uit te voeren en werknemers van 55 jaar en ouder die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd, kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling.

Wanneer de werkgever geen dagregeling kan aanbieden en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dan heeft betrokkene gedurende 5 jaar recht op een maandelijks aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.

De NAR kan elk jaar op 1 januari het bedrag herzien op basis van de conventionele evolutie van de lonen. Voor 2017 werd beslist om geen aanpassing door de voeren.

Voor 2018 heeft de NAR beslist dat er een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0036 toegepast zal moeten worden op de aanvullende vergoeding en bedraagt de aanvullende vergoeding € 144,01 per maand.

 

Bron: Cao nr. 46/23 dd. 19 december 2017 tot uitvoering van de cao nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties.