Besox

Hervorming van de werkgeversgroepering

27 juni 2017

Het systeem van de werkgeversgroepering bestaat al geruime tijd. Een werkgeversgroepering is een systeem waarbij meerdere ondernemingen zich kunnen groeperen en samen als één werkgever één of meerdere werknemers in dienst kunnen nemen. Deze werknemers kunnen dan ter beschikking gesteld worden aan alle ondernemingen die deel uitmaken van de werkgeversgroepering. Dit systeem vormt een uitzondering op het verbod om werknemers ter beschikking te stellen aan andere werkgevers.

De werkgeversgroepering moet als vzw of als economisch samenwerkingsverband opgericht worden.

De wet werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 heeft een aantal wijzigingen aangebracht aan dit systeem.

Zo wordt er een maximumgrens van tewerkgestelde werknemers opgelegd: de werkgeversgroepering mag niet meer dan 50 werknemers tewerkstellen. Deze grens kan in de toekomst wel nog verhoogd worden bij Koninklijk Besluit.

De minister van werk kan de werkgeversgroepering toestaan om werknemers ter beschikking te stellen van de verschillende ondernemingen die deel uitmaken van de werkgeversgroepering. Hiervoor moet de werkgeversgroepering een toelating vragen aan de Voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO. De minister neemt binnen een termijn van 40 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag zijn beslissing. De minister kan het advies van de NAR vragen, maar is dat niet meer verplicht.

De toelating van de minister wordt voor onbepaalde duur verleend. De werkgeversgroepering moet elk jaar een activiteitenrapport bezorgen aan de FOD WASO.

De minister van Werk bepaalt ook het paritair comité waaronder de werkgeversgroepering valt. Wanneer alle leden van de werkgeversgroepering tot hetzelfde paritair orgaan behoren, kan de minister alleen dat paritair comité bepalen.

Indien de leden van de werkgeversgroepering echter tot verschillende paritaire comités behoren, dan moet hij bij de bepaling van zijn keuze rekening houden met de volgende criteria: het volume aan uren voorzien in de terbeschikkingstelling en het volume van tewerkstelling van vaste werknemers.

 

Bron: Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017.