Besox

Hervorming tewerkstellingsmaatregelen Duitstalige Gemeenschap vanaf 1 januari 2019

18 september 2018

Zoals u weet, zijn de Gewesten bevoegd om het merendeel van de tewerkstellingsmaatregelen voor hun grondgebied te regelen. De Duitstalige Gemeenschap hinkte wat achterop om haar eigen tewerkstellingsbeleid uit te werken, maar daar komt op 1 januari 2019 verandering in.

Dan worden een aantal federale maatregelen die momenteel nog kunnen toegepast worden, geregionaliseerd. Het gaat om de doelgroepverminderingen voor jongeren en langdurig werkzoekenden en om de werkuitkeringen Activa en Activa Start. Er zijn wel overgangsmaatregelen voorzien.

De voorwaarden van de reeds bestaande doelgroepvermindering voor oudere werknemers worden aangescherpt.

 1. AktiF en AktiF-PLUS

De AktiF en AktiF-PLUS zijn financiële stimuli voor de aanwerving van werkzoekenden (min 25-jarigen en 50-plussers), langdurig werklozen en werknemers die ontslagen werden in het kader van een herstructurering. De Dienst voor arbeidsbemiddelling van de Duitstalige Gemeenschap (ADG) zal een attest afleveren aan de niet-werkende werkzoekenden die voldoen aan de voorwaarden.

Gemeenschappelijke voorwaarden

De subsidies kunnen aangevraagd worden voor:

 • niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij de ADG;
 • met officiële woonplaats in de Duitstalige Gemeenschap (de vestigingsplaats van de werkgever speelt geen rol);
 • die niet meer leerplichtig zijn en de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben;
 • en die behoren tot één van de hierna vermelde categorieën.

AktiF

Zijn gerechtigd op een AktiF-subsidie:

 • jonge werkzoekenden van minstens 25 jaar met hetzij maximum een diploma hoger secundair onderwijs én minstens 6 maanden ingeschreven zijn bij de ADG hetzij geen diploma hoger secundair onderwijs hebben;
 • oudere werkzoekenden van minstens 50 jaar die de laatste betrekking onvrijwillig verloren hebben. Wat hieronder wordt verstaan, moet nog verder uitgewerkt worden;
 • langdurig werkzoekenden die minstens 2 maanden ingeschreven zijn bij de ADG;
 • werknemers die ontslagen werden in het kader van een herstructurering.

De subsidie wordt maximum 2 jaar toegekend en bedraagt € 500 per maand tijdens de eerste 12 maanden en € 300 vanaf de 13e tot en met de 24e maand.

AktiF-PLUS

Komen in aanmerking voor de AktiF-PLUS maatregel, de niet-werkende werkzoekenden die minstens twee van de volgende belemmeringen hebben bij het vinden naar werk:

 • een verminderde arbeidsgeschiktheid (dit moet nog verder gedefinieerd worden);
 • minstens 24 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de ADG;
 • geen getuigschrift hoger onderwijs hebben;
 • geen taalniveau B1, noch in Duits, noch in Frans hebben.

De subsidie wordt maximum 3 jaar toegekend en bedraagt:

 • € 1.000 per maand tijdens de eerste 12 maanden;
 • € 600 per maand van de 13e tot en met de 24e maand;
 • € 300 per maand van de 25e tot en met de 36e maand.
 1. Doelgroepvermindering(en) oudere werknemers

Vanaf 1 januari 2019 worden de voorwaarden voor de doelgroepvermindering oudere werknemers aangescherpt:

 • de leeftijd wordt opgetrokken van 54 naar 55 jaar;
 • de vermindering wordt niet meer toegekend na de wettelijke pensioenleeftijd.
Tot 31 december 2018 Vanaf 1 januari 2019
54 – 57 jaar € 400 55 – 57 jaar € 400
58 – 61 jaar € 1.000 58 – 61 jaar € 1.000
62 – 64 jaar € 1.500 62 – 65 jaar € 1.500
vanaf 65 jaar € 800 vanaf 65 jaar € 0

 

De overige voorwaarden blijven ongewijzigd:

 • in aanmerking komen voor categorie 1 van de structurele vermindering;
 • een refertekwartaalloon hebben van minder dan € 13.942,47;
 • effectieve prestaties geleverd hebben in het betrokken kwartaal.

Bron: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap dd. 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF-PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, B.S. 10 juli 2018.