Besox

Groep van Tien bereikt een ontwerp van interprofessioneel akkoord

5 februari 2015

Op 30 januari 2015 hebben de sociale partners, met uitzondering van het ABVV, een ontwerpakkoord bereikt voor de periode 2015-2016. Dit akkoord moet wel nog in regelgeving omgezet worden door de regering, maar hierbij geven wij u toch al een overzicht van de belangrijkste bepalingen:

 1. Loonkostontwikkeling 2015-2016

Voor het jaar 2015 blijft de loonnorm behouden op 0%. In 2016 zullen er wel terug (beperkte) loonsverhogingen toegestaan zijn die in principe ingevuld zullen worden op sectorniveau maar, bij ontstentenis, ook op bedrijfsniveau kunnen ingevuld worden, namelijk:

 • van maximum 0,5% van de loonmassa (de totale kost voor de werkgever, inclusief alle lasten, wordt hierbij in rekening gebracht); én
 • van maximum 0,3% van de loonmassa in netto (aan deze toekenningen zijn geen bijkomende kosten verbonden voor de werkgever, het zijn nettovergoedingen).

De sociale partners bevelen aan om de enveloppe van 0,5% te besteden aan financiële elementen die voordelig zijn voor werkgevers en werknemers en/of toekomstgerichte maatregelen zoals de tweede pensioenpijler, langer werken, mobiliteit, vorming,…

Om de enveloppe van 0,3% te kunnen realiseren vragen de sociale partners om het maximumbedrag van de maaltijdcheques op te trekken van 7 euro naar 8 euro zonder dat het persoonlijk aandeel van de werknemer ook verhoogd wordt. Tegelijkertijd wordt aan de regering gevraagd om te voorzien dat werkgevers 1 euro extra per maaltijdcheque kunnen inbrengen als aftrekbare kost. Verder wordt er nog gevraagd om het maximumbedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen op te trekken van 3.130 euro naar 3.200 euro.

Momenteel geldt er voor de sectoren een verplichting om voldoende te investeren in opleidingen. De minimaal verplichte opleidingsinspanningen worden bovendien elk jaar  verhoogd met 0,1% van de totale loonmassa op jaarbasis van alle werkgevers uit de sector. De sociale partners voeren voor de periode 2015-2016 nu een stand-still periode in aangezien zij toch van plan zijn om te sleutelen aan dit systeem.

 1. Welvaartsvastheid 2015-2016

De sociale partners hadden ook nog een enveloppe voor de welvaartsaanpassing ter beschikking gekregen van 319,5 miljoen euro voor 2015 en 627,2 miljoen euro voor 2016. Deze werd verdeeld en hierbij werd maximaal ingezet op de armoedebestrijding en op de laagste pensioenen.

 1. Uitvoering akkoord van 17 december 2014

Het akkoord van 17 december 2014 van de Groep van Tien handelde over enkele losse eindjes wat betreft het eenheidsstatuut, het SWT, het tijdskrediet en de landingsbanen. Om dit akkoord verder te kunnen uitvoeren, vragen de sociale partners aan de regering om de regelgevende teksten over de losse eindjes van het eenheidsstatuut zo snel mogelijk uit te vaardigen. Wat betreft het SWT, het tijdskrediet en de landingsbanen zullen er kadercao’s binnen de NAR afgesloten worden.

De sociale partners engageren zich ook nog om op korte termijn de twee volgende punten te behandelen:

 • de tarieven voor de financiering van de externe preventiediensten;
 • de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en outplacement.
 1. Verlengingen 2015-2016

Ten slotte werd nog beslist om een aantal bestaande afspraken en regelingen te verlengen voor de periode 2015-2016:

 • de werkgeversbijdrage van 0,10% voor de inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot risicogroepen;
 • het systeem van de innovatiepremie;
 • de vrijstelling van de startbaanverplichting indien de sector een werkgeversbijdrage van 0,15% voorziet bij risicogroepen;
 • de financiering en verduurzaming van de overheidstussenkomst in het kader van het 80/20-systeem (tussenkomst werkgever in de kosten voor openbaar vervoer in het woon-werkverkeer via een derdebetalersregeling), met een open enveloppe;
 • het behoud van de boete voor het niet-aanbieden van een outplacementbegeleiding op 1.800 euro.

Bron: Ontwerp van interprofessioneel akkoord 2015-2016

Tags