Besox

Pensioen voor 2016: Grensbedragen toegelaten arbeid

11 januari 2016

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige uitoefenen. Sinds vorig jaar mogen gepensioneerden zelfs onbeperkt bijverdienen:

  • vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken, of;
  • als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, gelden er wel nog steeds inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt de sanctie volledig proportioneel toegepast. Dat wil zeggen dat het pensioen evenredig verminderd wordt met het percentage van de overschrijding. Er is dus geen volledige schorsing meer wanneer een overschrijding van 25% of meer wordt vastgesteld.

De grensbedragen bij vervroegd pensioen en overlevingspensioen blijven van toepassing. Voor degenen die een gezinspensioen ontvangen, blijven de grenzen ook na 65 jaar van belang.

Deze grensbedragen voor toegelaten arbeid van gepensioneerden worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2016 gelden de volgende grensbedragen:

  kinderlast vóór 65 jaar vóór 65 jaar met enkel overlevings-pensioen vanaf 65 jaar

werknemer

(bruto)

neen 7.797 EUR 18.154 EUR 22.521 EUR
ja 11.696 EUR 22.693 EUR 27.394 EUR

zelfstandige

(netto)

neen 6.238 EUR 14.523 EUR 18.017 EUR
ja 9.357 EUR 18.154 EUR 21.916 EUR

 

 

Bron: Ministerieel besluit van 21 december 2015 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het KB van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 28 december 2015.