Besox

Gevolgen van kanker kunnen een “handicap” uitmaken in de zin van de anti-discriminatiewetgeving

10 april 2018

In een arrest van 20 februari 2018 oordeelde het Arbeidshof van Brussel dat kanker en de gevolgen hiervan volgens de anti-discriminatiewet een handicap kunnen vormen.

De voltijds tewerkgestelde werkneemster deelde aan haar werkgever mee dat er bij haar lymfeklierkanker werd ontdekt.

Haar arbeidsovereenkomst werd geschorst wegens ziekte. De ziekte evolueerde gunstig, zodat haar behandelende arts en de adviserende arts van het ziekenfonds twee jaar later een progressieve werkhervatting voorstelden. De werkneemster vroeg daarop een aanpassing van haar werkrooster. Betrokkene werd echter minder dan twee weken later ontslagen met de volgende reden: “gebrek aan geschikt werk voor deze werkneemster.” Via haar raadsman betwistte ze het ontslag door zich te beroepen op discriminatie wegens de huidige of  toekomstige gezondheidstoestand en de afwezigheid van het treffen van redelijke aanpassingen bij een handicap.

Op grond van de anti-discriminatiewet wordt de weigering om redelijke aanpassingen te treffen te voordele van een persoon met een handicap beschouwd als discriminatie. Redelijke aanpassingen zijn passende maatregelen die in een concrete situatie en naargelang de behoefte worden getroffen om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in de aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze maatregelen een onevenredige belasting vormen voor de persoon die deze maatregelen moet treffen.

Het Arbeidshof was van mening dat de langdurige aandoening de werkneemster belette om volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen. Ook het voorstel tot progressieve werkhervatting wijst op een beperking om volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen. Het Arbeidshof oordeelde dan ook dat de werkneemster in kwestie aan een handicap leed.

Bijgevolg mocht de werkneemster redelijke aanpassingen verwachten, zoals een aangepast werkritme en opleiding om de negatieve gevolgen van de handicap op te vangen.

Aangezien de werkgever geen bewijs leverde om aan de tonen dat het voorgestelde stelsel van progressieve werkhervatting een onredelijke belasting vormde, werd de werkgever dan ook veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding aan de werkneemster gelijk aan 6 maanden loon.

Dit arrest heeft niet tot gevolg dat kanker altijd als een handicap zal worden beschouwd. Ontslag van een werknemer met kanker kan nog steeds, maar uiteraard moet u in een motivering voorzien.

Indien er progressieve werkhervatting wordt gevraagd, dan moet hierop ingegaan worden, tenzij men kan aantonen dat de aanpassingen een onredelijke belasting voor u als werkgever vormen.

Bron: Arbeidshof Brussel, 20 februari 2018, AR2016/AB/959.