Besox

Fusie tussen RSZ en DIBISS

24 april 2015

De RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) staat al tientallen jaren in voor de inning van de klassieke sociale bijdragen (globaal beheer), de vakantiebijdrage (RJV) en allerhande bijzondere bijdragen (aanvullende pensioenen, bedrijfsvoertuigen, studenten, fondsen voor bestaanszekerheid, enz. …).

De RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) staat in voor het pensioenfonds, de betaling van de kinderbijslag en de inning van de sociale zekerheidsbijdragen van de lokale besturen.

Tussen de RSZ en de RSZPPO bestaat er al jarenlang een samenwerking (bvb. Dimona, DmfA).

Vanaf 1 januari 2015 vormen de RSZPPO en de DOSZ (Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid) samen de nieuwe dienst DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels).

De zesde staatshervorming heeft een grote impact op de werking van de sociale zekerheid. Bepaalde grote onderdelen van het arbeidsmarktbeleid, de ouderenzorg en het stelsel van de kinderbijslag werden overgedragen naar de gemeenschappen en de gewesten. Daarenboven rijzen er vragen over de organisatie van de sector jaarlijkse vakantie en de structuur van de paritaire comités en sectorale fondsen naar aanleiding van de invoering van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden.

De beheerscomités van de RSZ en DIBISS hebben in hun zittingen van 27 maart en maandag 13 april 2015 hun goedkeuring gegeven aan het voorstel om tot een fusie van beide instellingen te komen. Hierbij wordt de fusiedatum van 1 januari 2017 vooropgesteld.

Er wordt hiermee een eerste concrete invulling gegeven aan de vooropgestelde hervorming van de administratieve organisatie van de sociale zekerheid. De uitgangspunten hierbij zijn de integratie van de inning en het beheer van de sociale zekerheidsbijdragen en het verankeren van een aantal specifieke opdrachten.

Indien u meer wenst te weten over de nieuwe dienst DIBISS, kan u terecht op de website www.dibiss.fgov.be.

Bron: www.presscenter.org, www.socialsecurity.be.

Tags