Besox

Flexi-jobs: enkel mogelijk in specifieke sectoren

9 november 2021

Het systeem van de flexi-jobs bestaat al langer, maar we herhalen hierbij nog eens de voornaamste regels.

1. Welke sectoren

Het systeem van de flexi-jobs is uitsluitend mogelijk bij werkgevers van de volgende sectoren:

 • PC 118.03 (banket)bakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij, uitgezonderd industriële bakkerijen (RSZ werkgeverscategorie 258);
 • PC 119 (handel in voedingswaren);
 • PC 201 (zelfstandige kleinhandel);
 • PC 202 (bedienden kleinhandel in voedingswaren);
 • PC 202.01 (middelgrote levensmiddelenbedrijven);
 • PC 302 (horeca);
 • PC 311 (grote kleinhandelszaken);
 • PC 312 (warenhuizen);
 • PC 314 (kappersbedrijf en schoonheidszorgen);
 • PC 322 (uitzendsector, indien de gebruiker ressorteert onder één van de bovengenoemde paritaire comités).

2. Voorwaarden werknemers

Werknemers die in aanmerking komen, zijn ofwel gepensioneerden, ofwel personen die nog niet op pensioen zijn, maar wel een hoofdactiviteit kunnen bewijzen.

Voorwaarden in kwartaal T-3

Voor het uitoefenen van een flexi-job wordt de voorwaarde gesteld dat de flexi-jobwerknemer in het 3de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de tewerkstelling met een flexi-job plaatsvindt (T-3) bij één of meerdere andere werkgevers minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling werkt.

Voor gepensioneerden gelden andere voorwaarden. Een gepensioneerde die 65 jaar of ouder is, kan zonder voorwaarden een flexi-job uitoefenen. Een gepensioneerde die nog geen 65 jaar is, kan een flexi-job uitoefenen als hij:

 • ofwel in kwartaal T-3 minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling werkte;
 • ofwel in kwartaal T-2 reeds gepensioneerd was.

Om na te gaan of een persoon in kwartaal T-3 minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling werkt, worden alle door de werkgever betaalde periodes meegeteld. Ook indien de arbeidsovereenkomst geschorst werd en de werkgever hiervoor geen loon betaalde, kunnen bepaalde afwezigheden toch meegeteld worden.

Prestaties die geleverd werden als flexi-job, leerling, student onderworpen aan solidariteitsbijdragen, jongere tot 31 december van het jaar waarin hij 18 wordt en als gelegenheidswerknemer in land- en tuinbouw en horeca tellen niet mee.

Voorwaarden in kwartaal T

In het kwartaal waarin de flexi-job wordt uitgeoefend (T) gelden ook enkel voorwaarden:

 • De werknemer mag in kwartaal T niet bij dezelfde werkgever, waar hij de flexi-job uitoefent, reeds minstens 4/5de van een voltijds refertepersoon werken;
 • De flexi-job mag niet samenvallen met een opzeggingstermijn of met een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding of een ontslagcompensatievergoeding bij de werkgever waarbij de flexi-job uitgeoefend wordt.

3. Verloning van de werknemer

Het flexiloon bedraagt minstens € 9,74 per uur (vanaf 1/09/2021). Het flexivakantiegeld bedraagt 7,67% van het flexiloon. Aangezien dit samen met het flexiloon wordt uitbetaald, zal een flexi-jobwerknemer die vergoed wordt aan het minimumloon € 10,49 per uur ontvangen.

4. Formaliteiten

Voorafgaandelijk aan de uitvoering van de eerste flexi-jobarbeidsovereenkomst, wordt er tussen de werkgever en werknemer eerst een schriftelijke raamovereenkomstafgesloten. Vervolgens wordt er per tewerkstelling een specifieke arbeidsovereenkomst afgesloten die van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk kan zijn. Deze overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk gesloten worden.

Het exacte begin- en einduur van de arbeidsprestaties van elke flexi-jobwerknemer moet door de werkgever afzonderlijk geregistreerd en bijgehouden worden. In de horeca kon dit al door het geregistreerd kassasysteem of via een alternatief systeem van aanwezigheidsregistratie dat gerelateerd is aan de Dimona-meldingen. Sinds 1 januari 2018 kan dit ook door een systeem van tijdsregistratie.

Ook moet er voor aanvang van de prestaties een Dimona-melding gebeuren. Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst moet de Dimona per dag gebeuren; deze melding moet het begin- en einduur van de prestaties vermelden. Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst kan de Dimona per kwartaal gebeuren.

Tags