Besox

Europees Hof voor de Rechten van de Mens spreekt zich uit over controle van e-mailgebruik van werknemers

25 januari 2016

Het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) sprak zich op 12 januari 2016 uit over de zaak van dhr. Barbulescu (Roemenië).

Deze werknemer werd in augustus 2007 ontslagen nadat zijn werkgever ontdekt had dat de werknemer via zijn zakelijk e-mailaccount privéberichten verzonden had naar familieleden. De werkgever kon aantonen dat de werknemer geïnformeerd was over het beleid binnen de onderneming waarin staat dat dergelijk privégebruik verboden was.

De werknemer was echter van mening dat e-mails beschermd zijn door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en stapte naar het Europees Hof.

Artikel 8 bepaalt het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, namelijk:

  • eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling;
  • geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Het Hof besliste dat “het niet onredelijk is dat een werkgever wil nakijken of de werknemers hun professionele taken vervullen tijdens de werkuren”. Bovendien is het Hof van oordeel dat de werkgever het e-mailaccount consulteerde in de veronderstelling hierin klant gerelateerde communicatie terug te vinden.

De controle door de werkgever werd redelijk bevonden, er was dus een evenwicht tussen de belangen van de werkgever en het recht op de eerbiediging van het privéleven van de werknemer. De werkgever kreeg dus gelijk: er is bijgevolg geen schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als de werkgever privéberichten leest die werknemers met mailprogramma’s op het werk versturen.

 

Bron: Arrest van 12 januari 2016 van het EHRM, nr. 61496/08, Barbulescu/Roemenië – Persbericht EHRM van 12 januari 2016 ECHR 013 (2016).

Tags