Besox

Eenheidsstatuut: de verkorte opzeggingstermijnen in de bouw zijn ongrondwettelijk

25 september 2015

Door de Wet Eenheidsstatuut werden voor de meeste arbeiders langere opzeggingstermijnen ingevoerd. Voor bepaalde sectoren geldt echter een uitzondering tot en met 31 december 2017. Het gaat om sectoren waarin op 31 december 2013 opzeggingstermijnen waren vastgesteld lager dan de termijnen bepaald in CAO nr.75.

Voor werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden, geldt deze uitzondering voor  onbepaalde tijd, dus ook na 31 december 2017:

  • De werknemer heeft op 31 december 2013 een verkorte opzeggingstermijn die korter is dan CAO nr. 75;
  • De werknemer heeft geen vaste plaats van tewerkstelling;
  • De werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één of meer van volgende activiteiten uit: graafwerken, grondwerken, funderings- en verstevigingswerken, wegenwerken, landbouwwerken, plaatsen van nutsleidingen, bouwwerken, montage en demontage van (inzonderheid geprefabriceerde elementen) liggers en kolommen, inrichtings- of uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken, instandhoudingswerken, onderhouds-, schilder- en reinigingswerken, saneringswerken, afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in de hiervoor opgesomde punten.

Het gaat voornamelijk om arbeiders tewerkgesteld in PC 124 (bouw) en PC 126 (hout en stoffering).

Van bij de invoering van de Wet Eenheidsstatuut was duidelijk dat de werknemersorganisaties uit de bouwsector niet opgezet waren met dit permanent uitzonderingsregime.

Samen met een aantal individuele werknemers, dienden zij een beroep tot nietigverklaring van de betrokken wetsartikelen in bij het Grondwettelijk Hof. Zij vinden dat het gecreëerde onderscheid het gelijkheidsbeginsel schendt en dus een deel van de bouwarbeiders discrimineert.

De regering en de werkgeversorganisaties verdedigen de afwijking. Door de kortere opzeggingstermijnen willen zij vermijden dat de contracten van onbepaalde duur die nu gebruikelijk zijn in de bouwsector, zullen omgezet worden in meer “nadelige” arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk.

Op 17 september 2015 deed het Grondwettelijk Hof een uitspraak. Zij geven de werknemers(organisaties) gelijk. De bewuste artikelen uit de Wet Eenheidsstatuut worden vernietigd door het Hof.

Om ernstige financiële gevolgen voor de werkgevers te vermijden, heeft de uitspraak van het Hof pas uitwerking vanaf 1 januari 2018.

Tot en met 31 december 2017 blijven dus de bestaande, kortere opzeggingstermijnen van kracht voor de betrokken werknemers uit PC 124 en PC 126.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de ontslagregels uit de Wet Eenheidsstatuut ook van toepassing zijn voor deze werknemers.

Bron: Arrest nr. 116/2015 dd. 17 september 2015 van het Grondwettelijk Hof, www.const-court.be