Besox

Een arbeidsreglement kan niet zomaar gewijzigd worden

24 oktober 2018

Het arbeidsreglement is een belangrijk document in uw onderneming. Het beschrijft de rechten en plichten van werknemer en werkgever en vermeldt de uurroosters van de werknemers, de wijze van betaling van het loon, de sancties bij overtredingen, enz. Het is dus belangrijk om er de nodige aandacht aan te besteden en het reglement regelmatig te actualiseren. Maar u kan het arbeidsreglement niet wijzigen zonder inspraak van uw werknemers.

Zowel voor het opstellen als het wijzigen van het arbeidsreglement moet immers een bijzondere procedure worden gevolgd.

Indien in de onderneming een ondernemingsraad aanwezig is, is deze bevoegd voor het opstellen en het wijzigen van het arbeidsreglement.

Is er geen ondernemingsraad, neemt de werkgever het initiatief en maakt hij het ontwerp van arbeidsreglement of de wijziging ervan bekend aan de werknemers door aanplakking van het ontwerp in de lokalen van de onderneming. De werkgever houdt een register ter beschikking van de werknemers waarin deze hun opmerkingen kunnen noteren gedurende 15 dagen vanaf de aanplakking. De werknemers kunnen hun opmerkingen ook rechtstreeks overmaken aan de inspectie Toezicht Sociale Wetten.

Na de termijn van 15 dagen stuurt de werkgever het (aangepaste) arbeidsreglement evenals het opmerkingenregister – ook als dit blanco is – naar de inspectie Toezicht Sociale Wetten. Als er geen opmerkingen werden gemaakt, treedt het arbeidsreglement in voege de 15e dag volgend op de dag van de aanplakking.

Om bindende kracht ten aanzien van de werknemers te verkrijgen, moet de werkgever bovendien:

  • op een zichtbare en toegankelijke plaats een bericht aanplakken waarin vermeld wordt waar het arbeidsreglement kan geraadpleegd worden. Elke werknemer moet immers op elk ogenblik en zonder tussenpersoon op een gemakkelijk toegankelijke plaats inzage van het arbeidsreglement kunnen nemen;
  • aan elke werknemer een kopie van het arbeidsreglement of van de wijziging overhandigen;
  • op elke plaats waar de werknemers tewerkgesteld worden, een kopie van het arbeidsreglement bewaren. Dit betekent dat een kopie van het reglement ook aanwezig moet zijn op tijdelijke werven, in de cabines van bestel- of vrachtwagens, enz.

Bron: Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.