Besox

Diverse bepalingen over detachering van werknemers

11 oktober 2016

De ministerraad heeft recent in een tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd met betrekking tot de detachering van werknemers.

Het voorontwerp van wet werd aan het advies van de Raad van State aangepast. Het zet de Europese richtlijn 2014/67/EU over de handhaving van richtlijn 96/71/EG over de terbeschikkingstelling van werknemers voor het verrichten van diensten om in het Belgische arbeidsrecht.

Het voorontwerp spitst zich toe op vier groepen van bepalingen:

1. de bescherming van de werknemer die vanuit België wordt gedetacheerd naar een andere staat van de Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland;

2. het begrip detachering en het daarmee samenhangende probleem van de controle van de arbeidsvoorwaarden in de ruime zin;

De inspectiediensten zullen de mogelijkheid krijgen om vier types van documenten te vragen aan de werkgever die werknemers naar België detacheert, namelijk:

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer;
  • diverse inlichtingen;
  • een overzicht van de werkuren;
  • de bewijzen van loonbetaling.

Er zal een verbindingspersoon worden aangeduid voor de detacherende werkgever die de voor controle benodigde sociale documenten aan de inspectiediensten zal bezorgen. Bovendien voorziet het voorontwerp ook dat de inspectiediensten een vertaling van de sociale documenten in één van de landstalen of in het Engels kunnen eisen.

3. de invoering van een specifiek regime van hoofdelijke loonaansprakelijkheid voor de directe medecontractant, voor de bouwactiviteiten;

Dit regime heeft enkel betrekking op de toekomstige loonschulden, behalve in bepaalde gevallen waarin de hoofdelijk aansprakelijke niet de nodige voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd. Het geldt voor het loon dat aan alle in België tewerkgestelde werknemers verschuldigd is, zowel eigen werknemers als gedetacheerden.

4. de oprichting van een Europees systeem van grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van administratieve sancties en boetes.

 

Bron: Persbericht van de ministerraad van 30 september 2016, www.presscenter.org.