Besox

DIMONA-aangifte voor monitoren en animatoren

3 november 2016

Een aantal werkgevers uit de publieke sector, de socio-culturele sector en de organisatoren van sportevenementen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een bijdragevrijstelling voor bepaalde werknemers op basis van artikel 17 van het K.B. van 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de werknemers, gewijzigd bij het K.B. van 3 september 2010:

  • de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen of sportkampen inrichten en de personen die zij als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alleen tijdens de schoolvakanties tewerkstellen;
  • de door de bevoegde overheden erkende organisaties die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider of monitor;
  • de inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van deze manifestaties tewerkstellen.

De activiteiten van de betrokken werknemer mogen in de loop van het jaar niet meer dan 25 arbeidsdagen beslaan.

De monitoren en animatoren worden momenteel niet aangegeven in DIMONA. Er geldt echter wel een voorafgaande aangifte bij de FOD Sociale Zekerheid. Dit is problematisch in het kader van de ASR waarbij bepaalde controles zich baseren op het bestaan van een arbeidsrelatie in DIMONA.

Vanaf 1 januari 2017 moeten de monitoren en de animatoren aangegeven worden in DIMONA met het nieuwe werknemersstatuut ‘A17’. Op deze manier zullen de ASR-gerelateerde problemen opgelost worden.

Een monitor of animator beschikt over een contingent van 25 dagen per jaar. Eenmaal dit contingent overschreden is, moet hij/zij aangegeven worden met het werknemersstatuut ‘OTH’.

 

Bron: www.dibiss.fgov.be,  24 mei 2016