Besox

Denk aan uw een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

30 maart 2015

Sedert 2013 moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

Om na te gaan of u meer dan 20 werknemers heeft, wordt er gekeken naar het aantal werknemers én uitzendkrachten in dienst op 2 januari 2013, uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Indien u op dat moment meer dan 20 werknemers in dienst had, diende u vanaf 2013 een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op te stellen.

De berekening op 2 januari 2013 blijft van toepassing voor een periode van 4 jaar.

Een onderneming die bij de telling op 2 januari 2013 minder dan 20 werknemers had, moet bijgevolg gedurende vier jaar geen werkgelegenheidsplan opstellen.

Op 2 januari 2017 zal er voor alle ondernemingen een nieuwe berekening voor het werkgelegenheidsplan moeten gebeuren.

De werkgevers die in 2013 wel verplicht waren om een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op te maken, kunnen best even controleren wat de geldigheidsduur van hun  laatste werkgelegenheidsplan is.

Indien het plan afgesloten werd voor één jaar (zoals in de meeste ondernemingen het geval is), moet er voor de jaren 2015 en 2016 een nieuw werkgelegenheidsplan worden opgesteld.

Gaat het om een meerjarenplan dat momenteel nog lopende is, dan blijft dit plan geldig en dient er geen nieuw plan opgemaakt te worden. In dat geval moet de werkgever wel jaarlijks verslag uitbrengen van de voortgang van het werkgelegenheidsplan.

Als werkgever moet u het werkgelegenheidsplan gedurende 5 jaar bewaren en ter beschikking houden van de bevoegde autoriteiten. Op eenvoudig verzoek moet de werkgever dit werkgelegenheidsplan aan de inspectiediensten bezorgen.

Bron: CAO nr. 104 van de Nationale Arbeidsraad van 27 februari 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.