Besox

Deeltijdse arbeid: vaste uurroosters

10 oktober 2017

Bepaalde aspecten van het deeltijds werk werden vanaf 1 oktober 2017 aangepast door de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk. In dit artikel gaan we dieper in op uw verplichtingen indien u deeltijdse werknemers met een vast uurrooster tewerkstelt.

Vast uurrooster

Bij een vast uurrooster staat het wekelijks aantal te presteren uren op voorhand vast en is voor elke dag het aantal te presteren uren bepaald, vb. 20 uren per week waarbij van maandag tot vrijdag telkens gewerkt wordt van 8u tot 12u.

Het is ook mogelijk dat de deeltijdse arbeid georganiseerd wordt volgens een cyclus (d.i. de opeenvolging van dagelijkse werkroosters in een vaste orde), vb. 20 uren per week waarbij tijdens de pare weken van 8u tot 12u wordt gewerkt en tijdens de onpare weken van 13u tot 17u.

Arbeidsovereenkomst

De deeltijdse arbeidsovereenkomst moet vanaf 1 oktober 2017 nog steeds voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst aanvangt.

De arbeidsovereenkomst moet bovendien nog steeds de deeltijdse arbeidsregeling (de deeltijdse arbeidsduur) en het vast uurrooster (de dagen en uren waarop precies wordt gewerkt) vermelden die door de werkgever en de werknemer werden overeengekomen.

Wanneer de arbeidsregeling van de deeltijdse werknemer georganiseerd wordt volgens een cyclus die gespreid is over meer dan een week, dan moet op elk ogenblik kunnen worden vastgesteld wanneer deze cyclus begint.

Arbeidsreglement

Tot en met 30 september 2017 moest het arbeidsreglement melding maken van de verschillende vaste deeltijdse uurroosters die in de onderneming kunnen worden toegepast.

De wet werkbaar en wendbaar werk schafte deze verplichting vanaf 1 oktober 2017 af. U bent bijgevolg niet meer verplicht om in het arbeidsreglement afzonderlijk melding te maken van elk vast deeltijds uurrooster dat in de onderneming wordt toegepast. Het arbeidsreglement moet ingeval van een cyclus ook niet langer de vaste orde bepalen waarin de dagelijkse werkroosters elkaar opvolgen.

De FOD WASO vermeldt op zijn website een belangrijke kanttekening bij dit alles:

Aangezien het verboden is om werknemers tewerk te stellen buiten de arbeidstijd vastgesteld in het arbeidsreglement, moet het arbeidsreglement melding blijven maken van de vaste deeltijdse uurroosters die zich niet volledig situeren binnen het uurrooster van de voltijdse werknemers.

Het is dus te eenvoudig om te besluiten dat het arbeidsreglement vanaf 1 oktober 2017 geen enkel vast deeltijds uurrooster meer moet bevatten.

Bijvoorbeeld: De voltijdse werknemers werken van maandag tot en met donderdag van 8u – 12u en van 13u – 17u en op vrijdag van 9u – 12u en van 13u – 16u.

Een deeltijdse werknemer werkt van maandag tot en met donderdag van 8u – 12u, maar ook op zaterdag van 9u – 12u. Dit vast deeltijds uurrooster zal wel in het arbeidsreglement moeten worden opgenomen omdat het voltijdse uurrooster dat in het arbeidsreglement is vastgesteld geen prestaties op zaterdag voorziet.

 

Bron: www.werk.belgie.be, werkbaar en wendbaar werk, deeltijdse arbeid.