Besox

De volgende sociale verkiezingen gaan door van 9 tot en met 22 mei 2016

6 maart 2015

Op 27 februari 2015 werd in de Ministerraad een voorontwerp van wet besproken inzake de sociale verkiezingen.

Het voorontwerp voorziet dat de volgende sociale verkiezingen zullen doorgaan van 9 tot en met 22 mei 2016. Dit betekent dat de eerste stappen in de verkiezingsprocedure gezet moeten worden tussen 11 en 24 december 2015.

Het voorontwerp voorziet geen belangrijke wijzigingen aan de verkiezingsprocedure zelf. Er wordt wel meer ingezet op de elektronische uitwisseling van informatie. Zo zullen er nog meer modeldocumenten gedownload kunnen worden van de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het wetsontwerp voorziet ook dat de vertrouwenspersoon – die kan aangesteld worden in het kader van psychosociale risico’s op het werk – zich niet meer kandidaat kan stellen voor de werknemers- noch voor de werkgeversafvaardiging in het comité PBW en de ondernemingsraad.

De bestaande drempels blijven behouden: een comité voor preventie en bescherming op het werk moet opgericht worden vanaf gemiddeld 50 werknemers; een ondernemingsraad vanaf gemiddeld 100 werknemers.

Bron: Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, www.dekamer.be; www.presscenter.org.