Besox

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA)

29 april 2015

Even ter herinnering, een artikel over de DIMONA verplichting.

Sinds 1 januari 2003 moet elke werkgever voor al zijn werknemers een Dimona-aangifte doen. Dit wil zeggen dat elke indiensttreding uiterlijk bij aanvatting van de tewerkstelling en elke uitdiensttreding uiterlijk de eerste werkdag volgend op de beëindiging van de overeenkomst langs elektronische weg aan de RSZ gemeld moet worden. Met deze verplichting wil de regering het verloop van het personeel op de voet kunnen volgen en zo de strijd tegen het zwartwerk actiever aangaan.

De werkgevers die deze Dimona-verplichtingen niet naleven, kunnen zowel een solidariteitsbijdrage, administratieve als strafrechtelijke sancties oplopen. In de praktijk zal de inspectie meestal kiezen voor een administratieve geldboete, maar u dient er als werkgever rekening mee te houden dat inbreuken op de sociale wetgeving een correctioneel misdrijf uitmaken en dat de inspectie de zaak altijd voor een strafrechtelijke vervolging naar het parket kan doorverwijzen.

Buiten de kantooruren van het sociaal secretariaat moet u een eventuele aangifte zelf doen aan de RSZ. Dit kan echter NIET per fax of per brief maar enkel op elektronische wijze. Deze elektronische aangifte door u zal kunnen via:

– onze website
– de website van de RSZ: http://www.sociale-zekerheid.be/

Controle en strafbepalingen:

Forfaitaire solidariteitsbijdrage van minimaal 2.500 €

Wanneer de sociale inspectie vaststelt dat een werknemer aan het werk is zonder voorafgaandelijke DIMONA-aangifte, zal de RSZ regularisaties uitvoeren. Voorheen bleven deze regularisaties eerder beperkt. In de meeste gevallen hadden zij slechts betrekking op één dag of zelfs maar op enkele uren.

Sinds 1 januari 2009 kan de RSZ, met het oog op een betere bestrijding van zwartwerk na een dergelijke vaststelling van Sociale Inspectie, onmiddelijk een zogenaamde solidariteitsbijdrage opleggen aan de werkgever.

Deze solidariteitsbijdrage is een forfaitair bedrag gelijk aan het drievoud van de basis-RSZ-bijdragen op het gemiddeld minimum maandinkkomen voor een 21-jarige. Bovendien mag de solidariteitsbijdrage niet minder bedragen dan 2.500 €.

Administratieve sancties

De administratieve geldboete wordt opgelegd aan de werkgever die de Dimona-verplichting niet naleeft. In geval van verhindering van toezicht kan de boete ook aan andere personen dan de werkgever worden opgelegd.

Het bedrag van de administratieve geldboete ligt tussen 1.875 en 9.375 €. In geval van verzachtende omstandigheden kan een boete opgelegd worden die beneden het minimum van 1.875 € ligt, maar die nooit lager dan 40% van dit minimum mag zijn.

Strafsancties

De werkgever die zich niet naar de bepalingen inzake de Dimona-aangifte schikt of die het wettelijk toezicht hierop verhindert, kan zowel met een geldboete als met een gevangenisstraf gesanctioneerd worden.

De duur van de gevangenisstraf gaat van 8 dagen tot 1 jaar. De hoogte van de geldboete ligt tussen 2.750 en 13.750 €. De werkgever dient deze boete te betalen voor elke werknemer voor wie geen (correcte) Dimona-aangifte is gebeurd, maar met een maximum van 687.500 €. Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kan de geldboete verminderd worden, maar ze mag nooit lager dan 40% van het minimumbedrag zijn.

In geval van herhaling kan de straf verdubbeld worden. De werkgever is bovendien burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe zijn aangestelden of lasthebbers veroordeeld zijn.