Besox

De kunstenaarskaart en het visum kunstenaars

13 november 2015

Er is heel wat onduidelijkheid ontstaan over het wettelijk statuut van de kunstenaars. De regelgeving bepaalt immers dat de kunstenaars enerzijds moeten beschikken over een kunstenaarskaart om gebruik te kunnen maken van de kleine vergoedingsregeling. Deze regeling is een onderdeel van het sociaal statuut 1bis dat stelt dat kunstenaars die slechts een kleine vergoeding ontvangen, niet onder de RSZ-wet vallen. Deze vrijstelling geldt enkel indien aan alle voorwaarden voldaan is.

De kunstenaars moeten anderzijds beschikken over een kunstenaarsvisum om gebruik te kunnen maken van de zogenaamde regeling 1bis. Niet alle kunstenaars kunnen immers een arbeidsovereenkomst sluiten of zich beroepen op het zelfstandigenstatuut. Om deze kunstenaars toch een kans te geven sociale bescherming te genieten, werd het statuut 1bis in het leven geroepen.

Door het MB van 23 oktober 2015 wordt nu duidelijk wat er precies wordt vermeld op de kunstenaarskaart en het kunstenaarsvisum.

 Kunstenaarsvisum

Het kunstenaarsvisum bevat de volgende gegevens:

 • het identificatienummer van de sociale zekerheid, of het bisnummer, of gelijk welk gegeven als bewijs van de identiteit van de kunstenaar;
 • de begindatum van geldigheid, de einddatum van geldigheid en het unieke identificatienummer van het visum;
 • het logo, het telefoonnummer van het secretariaat en de handtekening van de Voorzitter van de Commissie Kunstenaars.

De kunstenaar zal het visum op zijn werkplaats ter beschikking moeten houden van de inspectiediensten.

Kunstenaarskaart

De kunstenaarskaart bevat volgende gegevens:

 • het identificatienummer van de sociale zekerheid, of het bisnummer, of gelijk welk gegeven als bewijs van de identiteit van de kunstenaar;
 • de begindatum van geldigheid, de einddatum van geldigheid en het unieke identificatienummer van de kaart;
 • het logo, het telefoonnummer van het secretariaat en de handtekening van de Voorzitter van de Commissie Kunstenaars;
 • de vermelding dat de kaart wordt uitgereikt in het kader van de kleine vergoedingsregeling.

De kunstenaar zal de kaart en een overzicht van zijn prestaties op zijn werkplaats ter beschikking moeten houden van de inspectiediensten.

Het overzicht van de prestaties wordt door de Commissie op papier afgeleverd en door de kunstenaar ingevuld, zodat voor elke prestatie het volgende kan worden vastgesteld:

 • de aard van de prestatie;
 • de datum van de prestatie;
 • de duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever;
 • het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding;
 • de naam van de opdrachtgever of zijn KBO-nummer;
 • de handtekening van de opdrachtgever.

De voorgaande vermeldingen moeten worden opgenomen in het overzicht uiterlijk op het moment waarop de uitvoering van de prestatie van start gaat. De kunstenaar moet dit overzicht per kalenderjaar bijhouden.

De kunstenaar is eveneens verplicht om een overzicht van de prestaties ter beschikking te stellen van de Commissie op het moment dat hij een aanvraag tot vernieuwing van zijn kaart indient.

Zowel de kunstenaarskaart als het visum worden gratis uitgereikt door het secretariaat van de Commissie. De kunstenaarskaart wordt uitgereikt direct na ontvangst van de aanvraag voor een kunstenaarskaart en het visum gelijktijdig met de kennisgeving van een positieve beslissing van de Commissie.

Tijdens de gehele geldigheidsduur is de kunstenaar verantwoordelijk voor het bewaren van de kunstenaarskaart, het overzicht van de prestaties of het visum. In geval van verlies dient de kunstenaar het secretariaat van de Commissie onmiddellijk op de hoogte te brengen. Ze zullen dan een duplicaat afleveren. Hiervoor kan er maximum 20 euro uitgiftekosten worden aangerekend aan de kunstenaar.

Het Ministerieel Besluit treedt in werking op 30 oktober 2015, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: MB van 23 oktober 2015 betreffende het model van de kaart en van het visum ‘kunstenaars’, B.S. 30 oktober 2015.

Tags