Besox

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in de transportsector vernietigd door de Raad van State

20 augustus 2015

In 2012 werd het mechanisme van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden uitgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat de opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers van een productieketen hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden indien een aannemer of onderaannemer zijn werknemers onderbetaalt.

Opdat er sprake kan zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid moet het gaan om een ‘zwaarwichtige tekortkoming’. Dit betekent dat het betaalde loon lager ligt dan het minimumloon dat geldt in de sector.

Dit principe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden geldt enkel voor activiteiten die bij KB bepaald werden. In een aantal sectoren was de aansprakelijkheidsregeling al van kracht sinds september 2013. Een KB van 24 april 2014 voegde vanaf 16 mei 2014 ook het paritair subcomité 140.03 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden toe aan deze lijst van activiteiten.

Een arrest van de Raad van State van 29 juni 2015 vernietigt nu het KB van 24 april 2014 dat de regeling invoerde voor de transportsector en dit door gebrek aan een eenparig advies door de sociale partners van het paritair subcomité 140.03.

Opgelet: de vernietiging van het KB voor de transportsector heeft geen gevolgen voor de andere sectoren waar een aansprakelijkheidsregeling bestaat, zoals bijvoorbeeld de bouwsector en de schoonmaaksector. In deze sectoren blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid dus verder van toepassing.

Bron: KB van 24 april 2014 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde transportactiviteiten – vernietiging door de Raad van State (bekendmaking voorgeschreven bij artikel 39 van de procedureregeling), B.S. 10 juli 2015.

Tags