Besox

Corona: publicatie maatregelen om een negatieve impact op pensioenen te vermijden

30 mei 2020

De regering heeft specifieke maatregelen genomen om de negatieve impact op de pensioenen te vermijden voor gepensioneerden die het werk hebben aangevat of uitgebreid in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. Deze maatregelen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2020 en gelden (voorlopig) tot en met 30 juni 2020.

Hierbij vindt u een bespreking van de meest relevante maatregelen:

1.Cumulatie uitkering met inkomsten uit beroepsactiviteit in één van de bedrijven van de cruciale sectoren of in de essentiële diensten

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen. Voor andere gepensioneerden gelden er in principe wel inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding.

Er zal echter geen rekening worden gehouden met de inkomsten voortvloeiend uit een beroepsactiviteit uitgeoefend door de gerechtigde van de uitkering of zijn echtgenoot voor zover:

  • de inkomsten voortvloeien uit een beroepsactiviteit die aangevat of uitgebreid werd in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19;
  • en deze beroepsactiviteit wordt uitgeoefend in één van de bedrijven van de cruciale sectoren of in de essentiële diensten.

Dit geldt ongeacht het soort pensioen (rust- of overlevingspensioen of overgangsuitkering).

Deze maatregel is van toepassing voor de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 (verlenging mogelijk). Na afloop van de pandemie zullen opnieuw de normale regels gelden.

2.Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid zorgt er in principe voor dat de uitbetaling van het pensioen wordt geschorst omdat het pensioen niet gecumuleerd mag worden met een sociale uitkering (met uitzondering van 12 maanden cumulatie van een sociale uitkering met een overlevingspensioen).

Vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 (verlenging mogelijk) zal echter geen rekening worden gehouden met de volgende werkloosheidsuitkeringen toegekend aan de gerechtigde van de uitkering of zijn echtgenoot:

  • uitkering wegens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, met inbegrip van elk hierbij toegekend supplement, voor zover deze betrekking heeft op de periode vanaf 1 maart 2020 en de werkloosheid te wijten is aan het coronavirus COVID-19;
  • uitkering tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken, met inbegrip van elk hierbij toegekend supplement, voor zover deze betrekking heeft op de periode vanaf 1 maart 2020 en de werkloosheid te wijten is aan het coronavirus COVID-19.

Voor gerechtigden op een overlevingspensioen betekent dit tevens dat de kalendermaanden waarin zij een werkloosheidsuitkering genoten, niet in mindering worden gebracht van het contingent van 12 maanden waarin het overlevingspensioen beperkt gecumuleerd kan worden met een vervangingsinkomen.

Dit neemt niet weg dat gepensioneerde personen van 65 jaar en ouder die een bijkomend inkomen als werknemer ontvangen, geen recht hebben op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Dit staat uitdrukkelijk in de werkloosheidsreglementering.

Om deze toestand te verhelpen werd een wetsvoorstel ingediend om tijdelijke werkloosheid mogelijk te maken voor gepensioneerden van 65 jaar en ouder vanaf 1 februari 2020.

Bron: Wet dd. 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, B.S. 18 mei 2020.