Besox

Communicatie via elektronische weg met VDAB mogelijk

31 mei 2015

Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie kreeg er naar aanleiding van de zesde staatshervorming een aantal bevoegdheden bij. Op 7 mei 2015 verscheen het decreet van 24 april 2015 in het Belgisch Staatsblad waarin diverse bepalingen staan die de Vlaamse bevoegdheden uitvoeren.

In het decreet staan ook bepalingen vermeld omtrent de elektronische communicatie. Binnen het kader van zijn bevoegdheden is de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) gemachtigd om te communiceren via elektronische weg. De communicatie via elektronische weg heeft dezelfde bewijswaarde en brengt dezelfde rechtsgevolgen met zich mee als de communicatie op papier.

De VDAB kan wel enkel via elektronische weg communiceren met de geadresseerde die uitdrukkelijk heeft toegestemd om elektronische communicatie te ontvangen. De VDAB dient de geadresseerde ook te informeren over de te volgen procedures en over de rechtsgevolgen die deze wijze van communicatie met zich meebrengt. De door de VDAB verstrekte informatie en de toestemming van de geadresseerde kunnen via elektronische weg worden uitgewisseld. Het decreet bepaalt ook dat de geadresseerde te allen tijde kan terugkomen op zijn toestemming om via elektronische weg te communiceren.

De VDAB dient ook alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid van de communicatie op elektronische wijze te garanderen, rekening houdend met het doel, de aard en de inhoud van de communicatie. De veiligheidsmaatregelen dienen de vertrouwelijkheid, de authenticiteit en de integriteit van de uitgewisselde gegevens te waarborgen en het bewijs van die uitwisseling toe te laten.

De elektronische communicatie aan de VDAB heeft dezelfde bewijswaarde en brengt dezelfde rechtsgevolgen tot stand als de communicatie op papier voor de procedures waarvan de VDAB kenbaar heeft gemaakt dat elektronische communicatie is toegestaan. Met het oog op het vereenvoudigen van de uitwisselingen kan de VDAB beperkingen en technische eisen opleggen aan de elektronische communicatie.

De Vlaamse Regering kan nadere regels uitvaardigen over de elektronische communicatie en meer bepaald met betrekking tot:

  • de middelen die kunnen worden ingezet om elektronisch te communiceren;
  • de authenticiteit;
  • de integriteit;
  • het tijdstip waarop de communicatie wordt geacht verzonden of ontvangen te zijn.

De elektronische communicatie is dus mogelijk, maar is geen verplichting. Men zal steeds moeten nagaan wat de beste manier van communiceren is.

De bepalingen met betrekking tot de elektronische communicatie treden in werking op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum.

Bron: Decreet van 24 april 2015 houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, B.S. 7 mei 2015.

Tags