Besox

Combinatie gelegenheidsarbeid en studentenarbeid versoepeld

25 augustus 2016

De ministerraad had eerder reeds een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met bepalingen over de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen voor gelegenheidswerknemers en over de combinatie van studentenarbeid en gelegenheidsarbeid.

Inmiddels is de definitieve tekst van het koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016.
Het koninklijk besluit voorziet met ingang van 1 juli 2016 de afschaffing van de regel dat voor de tewerkstelling van een student het contingent van 50 dagen studentenarbeid eerst uitgeput moest worden. Voortaan kan er gekozen worden voor een tewerkstelling met toepassing van de solidariteitsbijdrage of niet.
Een werkgever uit de landbouw, tuinbouw of horeca kan dus vrij kiezen om een jonge werknemer als student of als gelegenheidswerknemer te laten werken, zonder te moeten nagaan of het contingent van 50 dagen studentenarbeid al benut is of niet.

Daarnaast vereenvoudigt het koninklijk besluit vanaf 1 januari 2017 het indexeringsmechanisme van de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen voor de gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw en voor de horecawerknemers van wie het loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat.

 

Bron: Koninklijk besluit van 15 juli 2016 tot wijziging van de artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 26 juli 2016.