Besox

Camerabewaking: is uw arbeidsreglement nog up to date?

18 juli 2018

Indien u camera’s installeert op de werkvloer, dient u rekening te houden met een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden werden aangepast, onder meer door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op 25 mei 2018. Hierna vindt u een overzicht van de voorwaarden en de nieuwigheden. 

Finaliteit

Finaliteit verwijst naar het doel van de camerabewaking. Er zijn vier doeleinden waarvoor camerabewaking op de werkvloer toegelaten is:

  1. Om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te controleren (bv. het observeren van magazijnen waar gevaarlijke goederen gestockeerd zijn);
  2. Voor de bescherming van de goederen van de onderneming (bv. tegen diefstal of vernieling);
  3. Voor de controle van het productieproces; deze controle kan zowel op de machines als de werknemers betrekking hebben;
  4. Voor de controle van de arbeid van de werknemers.

De bewaking met camera’s mag voortdurend zijn voor de volgende doelstellingen: controle op veiligheid en gezondheid van de werknemers, bescherming van de goederen van de onderneming en controle van het productieproces voor zover deze betrekking heeft op de machines.

Controle van het productieproces m.b.t. de arbeiders en de controle op de arbeid van de werknemers d.m.v. camera’s mag slechts tijdelijk zijn.

Proportionaliteit

Het gebruik van de camera’s moet noodzakelijk zijn om de beoogde doelstellingen te bereiken. Bovendien moet de inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemers beperkt blijven tot een minimum.

Transparantie

U moet duidelijk communiceren met uw werknemers alvorens u de camera’s plaatst. U moet hen informeren over:

  • De nagestreefde doelstellingen;
  • Het feit of de beeldgegevens al dan niet bewaard worden;
  • Het aantal en de plaats(en) van de camera’s;
  • De periodes gedurende dewelke de camera’s zullen functioneren.

Ook bij de effectieve opstart van de bewaking moet u uw werknemers op de hoogte stellen.

Indien de camera’s tot doel hebben om de arbeid van de werknemers te controleren, moet dit vermeld worden in het arbeidsreglement. Opgelet! Voor de wijziging van het arbeidsreglement moet u de wettelijke procedure volgen (uithangen, register van opmerkingen, …).

Volgens de GDPR moet u een dataregister van persoonsgegevens bijhouden. In dit register dient u ook de gegevens van de camerabeelden op te nemen. Het bijhouden van het dataregister vervangt de vroegere verplichting om aangifte te doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie).

De werknemers beschikken over een aantal rechten m.b.t. de camerabeelden en meer in het algemeen, m.b.t. hun persoonsgegevens die u als werkgever bewaart. Al deze rechten worden uitgebreid beschreven in de privacy- verklaring die u in de loop van de maand augustus zal ontvangen.

Toepassing camerawet

Indien u naast uw werknemers ook nog derden filmt (klanten, leveranciers, …) dient u ook rekening te houden met de bepalingen van de Camerawet. Denk bv. aan winkels of grootwarenhuizen, de lokettenzaal in een bankkantoor, cafés en restaurants, enz.

Deze wet werd op 25 mei 2018 aangepast. De camera’s moeten niet meer worden aangegeven bij de Privacycommissie, maar via het e-loket van de FOD Binnenlandse zaken: www.aangiftecamera.be. De aangifte moet uiterlijk de dag vóór de inwerkingstelling van de camera(s) gebeuren.

Indien u in het verleden reeds een aangifte heeft gedaan bij de Privacycommissie, moet u uw camera’s opnieuw aanmelden via dit e-loket. U heeft hiervoor de tijd tot 25 mei 2020.

De verplichting om een bijzonder pictogram aan te brengen bij elke toegang van uw ruimte(s) blijft bestaan.

Bron: Cao nr. 68 van de Nationale Arbeidsraad van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats; K.B. van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s, B.S. 23 mei 2018.