Besox

Brusselse adviescommissie voor de erkenning van dienstencheque-ondernemingen

15 februari 2016

De bevoegdheid voor het stelsel van de dienstencheques werd geregionaliseerd. Door de Zesde Staatshervorming zijn de dienstencheques sinds 1 januari 2014 een bevoegdheid van de 3 Gewesten.

De Brusselse overheid paste het federaal Koninklijk Besluit op de dienstencheques al aan met ingang vanaf 1 januari 2016. Het betrof de territoriale beperking van het begrip ‘gebruiker’ en de herziening van de definitie van erkende onderneming. Ook het Koninklijk Besluit ‘opleidingsfonds’ werd geregionaliseerd. Nu wordt ook de afgifte en intrekking van vergunningen overgeheveld naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hierbij wordt bepaald dat de definitie van het bevoegde bestuur binnen het Gewest ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel’ is.

Er wordt bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gewestelijke adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten opgericht die advies moet verstrekken betreffende de toekenning of de intrekking van de erkenning van de dienstencheque-ondernemingen.

Op 9 februari 2016 verscheen het benoemingsbesluit in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Deze commissie is samengesteld uit een voorzitter en een plaatsvervanger, 3 werkende en 3 plaatsvervangende leden voorgedragen door de meest representatieve werknemersorganisaties, 3 werkende en 3 plaatsvervangende leden voorgedragen door de meest representatieve werkgeversorganisaties en 2 werkende leden en 2 plaatsvervangende leden als vertegenwoordigers van het bestuur. De Minister van Tewerkstelling benoemt de leden en waakt erover dat maximaal 2/3de van de leden van hetzelfde geslacht zijn. Het mandaat van de leden geldt voor een hernieuwbare duur van 4 jaar. Door het ministerieel besluit van 21 januari 2016 werden de leden vanaf 2 januari 2016 ook benoemd.

 

Bronnen: Besluit van 14 januari 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, B.S. 9 februari 2016 en MB van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, B.S. 9 februari 2016.