Besox

Brussel bindt de strijd aan tegen discriminatie

10 november 2017

Met een kaderordonnantie van 5 oktober 2017 waarborgt de Brusselse regering een verbod op discriminatie in al haar bevoegdheidsdomeinen. Dit besluit is dus ook van belang voor de Brusselse werkgevers en werknemers.

De bepalingen van de ordonnantie zijn van toepassing in de publieke en de private sector, op alle personen in de volgende gebieden:

  • de sociale bescherming;
  • de sociale voordelen;
  • de toegang tot de goederen en diensten en het verstrekken van goederen en diensten ter beschikking van het publiek;
  • de toegang tot en de deelname aan, alsook elke andere uitoefening van een economische, sociale, culturele of politieke activiteit toegankelijk voor het publiek;
  • het lidmaatschap en het engagement in een organisatie van werknemers of van werkgevers of elke andere organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen, met inbegrip van de voordelen die verschaft worden door dergelijke organisaties;
  • de vermelding in een officieel stuk of in een proces-verbaal.

Op al deze vlakken is discriminatie verboden. Elk direct of indirect onderscheid op basis van geslacht, ras, nationaliteit, leeftijd, seksuele geaardheid, geloof, syndicale overtuiging, enz. is niet toegelaten, tenzij het onderscheid objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en als de middelen om dit doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn.

De persoon die meent slachtoffer te zijn van ongeoorloofde discriminatie, kan klacht indienen bij de bevoegde instanties. De persoon tegen wie de klacht is ingediend mag geen nadelige maatregelen treffen ten aanzien van de betrokkene, behalve om redenen die vreemd zijn aan de klacht. Het is de verweerder die moet aantonen dat deze redenen voorhanden zijn.

De persoon die het discriminatieverbod heeft geschonden, moet aan het slachtoffer een morele schadevergoeding van € 650 betalen. Dit bedrag kan in sommige gevallen oplopen tot € 1.300. Ook riskeert hij een gevangenisstraf en een geldboete van € 1.000.

 

Bron: Ordonnantie van 5 oktober 2017 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling, B.S. 19 oktober 2017.