Besox

Een borgtocht voor goederen die u aan een werknemer toevertrouwt? Het kan!

12 september 2016

Een werkgever die bepaalde goederen of gelden aan een werknemer toevertrouwt voor de uitvoering van het werk, kan hiervoor in bepaalde gevallen van de werknemer vragen dat hij een bepaalde som stort als waarborg. CAO nr. 41 regelt de modaliteiten van een dergelijke borgtocht en werd onlangs geactualiseerd door CAO nr. 41bis. Het bedrag van de borgtocht wordt vastgelegd op basis van het jaarloon van de werknemer.

CAO nr. 41bis actualiseert deze loongrens en voorziet dat het bedrag van de borgtocht niet hoger mag zijn dan één maand loon als het jaarloon maximum 39.824 EUR bedraagt. Als het jaarloon meer dan 39.824 EUR bedraagt, mag het bedrag van de borgtocht niet hoger liggen dan 3 maanden loon. Deze loongrens geldt vanaf 1 januari 2016. Het loonbedrag zal jaarlijks aangepast worden aan de index.

Het koninklijk besluit waarmee CAO nr. 41bis algemeen verbindend wordt verklaard, is in werking getreden op 1 september 2016.

 

Bron: KB van 15 juli 2016 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41bis van 13 april 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borgtocht (1), B.S.

Tags