Besox

Blijft een jobstudent fiscaal ten laste?

30 juni 2021

Als een student werkt als jobstudent tijdens het weekend of schoolvakanties blijft de student fiscaal ten laste van de ouders onder bepaalde voorwaarden. Hierdoor genieten de ouders van een belastingvoordeel. We sommen de voorwaarden hieronder voor u op.

1. De student maakt deel uit van het gezin van de ouders

Als de jobstudent effectief met zijn ouders samenwoont maakt hij/zij deel uit van het gezin. Zit de student op kot en dus niet fulltime thuis woont, kan hij/zij onder bepaalde voorwaarden toch nog ten laste blijven van de ouders. Dit hangt af van de bijdragen van de ouders in de kosten van kledij, voeding, gezondheidszorgen,…

2. De student mag niet terwerkgesteld zijn bij de ouders in eigen naam

Als studenten tewerkgesteld worden bij hun ouders en een loon krijgen dat voor de ouders een beroepskost is, kan de student niet meer ten laste zijn van de ouders.

De student blijft wel ten laste indien de ouders een vennootschap (geen eenmanszaak) hebben die het loon uitbetaalt.

3. De student mag een beperkt inkomen hebben

Zolang de netto bestaansmiddelen van de jobstudent niet overschreden worden, blijft de student ten laste van de ouders.

Bedragen 2021

  • 3.410 euro voor studenten die ten laste zijn van een gezin
  • 3.410+920 euro voor studenten die ten laste zijn van een alleenstaande ouder
  • 3.410+240 voor gehandicapte studenten die ten laste zijn van een alleenstaande ouder

Moet een student zelf een belastingaangifte doen?

Ja, een student moet altijd een belastingsaangifte doen. Zelfs als een student niets heeft verdiend of beperkte inkomsten heeft. Wat moet er in de aangifte vermeld worden?

  • Alle belastbare inkomsten
  • Het deel van de onderhoudsuitkeringen en de bezoldigingen dat niet als bestaansmiddelen wordt beschouwd.

Voorbeeld van berekening van het nettobedrag (bruto naar netto)

Christophe verdient als student bij in het weekend in een restaurant met een studentenovereenkomst. Op jaarbasis levert hem dit een belastbaar loon op van 4.500 euro (na aftrek van de sociale bijdragen).

Daarnaast heeft hij in een fabriek gewerkt met een gewone arbeidsovereenkomst. Hiervoor kreeg hij een belastbaar loon van 1.500 euro (na aftrek van de sociale bijdragen).

De vraag is dus of Christophe ten laste kan blijven van zijn ouders? Christophe kiest voor het kostenforfait en niet voor het bewijs van zijn werkelijke onkosten.

Met een totaal aan netto bestaandmiddelen van 2.688 euro kan Christophe fiscaal ten laste blijven van zijn ouders. De grens is 3.410 euro. We tonen hieronder de berekening:

Tags