Besox

Binnenkort ook outplacement bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht?

26 december 2018

Sinds 2014 zijn er twee stelsels van outplacement waarmee u als werkgever rekening moet houden. Enerzijds is er de algemene regeling van outplacement voor werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken en anderzijds is er de bijzondere outplacementregeling voor 45-plussers.

Het wetsontwerp inzake de arbeidsdeal voorziet de invoering van een derde stelsel van outplacement. Deze nieuwe outplacementregeling zal gelden wanneer een werkgever de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht inroept.

De ontwerptekst voorziet dat dit specifieke outplacementstelsel een waarde van € 1.800 moet hebben en rekening moet houden met de gezondheidstoestand van de werknemer. Dit outplacement zal bestaan uit een begeleiding van 30 uren gedurende een periode van maximum 3 maanden.

De werkgever zal het outplacementaanbod schriftelijk moeten doen binnen een termijn van 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Dit outplacement bij medische overmacht moet niet aangeboden worden wanneer uit een medisch attest blijkt dat de werknemer niet meer in staat is om het werk te hervatten op de arbeidsmarkt. De werkgever is tevens vrijgesteld van dit outplacement wanneer de werkgever onder een sector ressorteert waarbij het Fonds voor Bestaanszekerheid de outplacementverplichting overneemt.

De inwerkingtreding van dit nieuwe stelsel van outplacement bij medische overmacht was voorzien voor 1 januari 2019. Deze nieuwe regeling kan echter pas effectief toegepast worden na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.