Besox

Bijkomende werkgeversbijdrage onvoldoende opleidingsinspanningen: lijst voor 2011 ook opgeheven

15 juli 2016

In de privésector geldt de verplichting om jaarlijks minstens 1,9% van de totale loonmassa te investeren in opleidingen. Wanneer deze drempel niet behaald wordt, kan er op sectorniveau gesanctioneerd worden. Elke sector is immers verplicht om een cao af te sluiten die voorziet in een verhoging van de opleidingsinspanningen van 0,1% per jaar. Wanneer hierover in een sector geen cao is afgesloten, moet er een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05% betaald worden.

Dit systeem stuitte op veel tegenkanting. Of een sector een bijkomende werkgeversbijdrage moet betalen, is immers enkel afhankelijk van de vermelde opleidingsinspanningen in de cao en niet van de werkelijke opleidingsinspanningen. Het is dus mogelijk dat een sector die een correct opgestelde cao afsluit, maar in werkelijkheid niets doet, geen bijkomende werkgeversbijdrage moet betalen. Het omgekeerde kan ook: een sector die geen cao heeft afgesloten, maar toch voldoende inspanningen levert, zal een bijkomende werkgeversbijdrage moeten betalen. Ook een individuele werkgever die voldoende opleidingsinspanningen levert, maar behoort tot een sector zonder cao, zal gestraft worden. Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 oktober 2014 dan ook geoordeeld dat dit geen correct systeem is.

De Raad van State, bij wie een vordering aanhangig was tot nietigverklaring van de lijst met sectoren die voor de jaren 2008 en 2009 onvoldoende opleidingsinspanningen geleverd hebben, heeft naar aanleiding van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof de lijst voor het jaar 2009 dan ook vernietigd.

Tegen de lijst voor het jaar 2011 werd geen beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State, maar omwille van dezelfde uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft de regering de lijst voor het jaar 2011 nu toch opgeheven ‘om redenen van billijkheid, gelijkheid en evenredigheid’.

 

Bron: MB van 20 juni 2016 tot opheffing van het MB van 17 april 2013 tot vaststelling van de definitieve lijst voor het jaar 2011 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, laatst gewijzigd bij de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, B.S. 4 juli 2016.

Tags