Besox

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2023

12 april 2022

Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. De bijdrage wordt berekend op het geheel van de brutolonen van de werknemers (aan 108% voor de arbeiders) die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de RSZ-bijdragen en bestaat uit een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld.

In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2023 verschenen drie koninklijke besluiten die de percentages voor het jaar 2023 vastleggen.

Voor de 4 kwartalen van 2023 zijn de bijdragepercentages als volgt vastgesteld:

  • basisbijdrage voor ondernemingen zonder een handels- of industrieel doel: 0,02%;
  • basisbijdrage voor ondernemingen met een handels- of industrieel doel:
  1. voor werkgevers met minstens 20 werknemers: 0,12% (0,13% inclusief loonmatiging);
  2. voor werkgevers met minder dan 20 werknemers: 0,07% (loonmatiging is 0);
  • bijzondere bijdrage ter financiering van de tijdelijke werkloosheid: 0,09% (0,10% inclusief loonmatiging).

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de bijdragepercentages van vorig jaar.

Bron: Koninklijk besluit van 2 maart 2023 tot vaststelling, voor het jaar 2023, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, BS 20 maart 2023; koninklijk besluit van 2 maart 2023 tot vaststelling, voor het jaar 2023, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, BS 20 maart 2023 en koninklijk besluit van 2 maart 2023 tot vaststelling, voor het jaar 2023, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 20 maart 2023.

Categorie