Besox

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2021

29 maart 2021

Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. De bijdrage wordt berekend op het geheel van de brutolonen van de werknemers (aan 108% voor de arbeiders) die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de RSZ-bijdragen en bestaat uit een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld.

In het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2021 verschenen drie koninklijke besluiten die de percentages voor het jaar 2021 vastleggen.

Voor de vier kwartalen van 2021 zijn de bijdragepercentages als volgt vastgesteld:

  • basisbijdrage voor ondernemingen zonder een handels- of industrieel doel: 0,02%;
  • basisbijdrage voor ondernemingen met een handels- of industrieel doel:
  1. voor werkgevers met minstens 20 werknemers: 0,17%;
  2. voor werkgevers met minder dan 20 werknemers: 0,12%;
  • bijzondere bijdrage ter financiering van de tijdelijke werkloosheid: 0,14%.

Bronnen: KB van 7 maart 2021 tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (1), BS 22 maart 2021; KB van 7 maart 2021 tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (1), BS 22 maart 2021; KB van 7 maart 2021 tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (1), BS 22 maart 2021.

Tags