Besox

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2016

29 februari 2016

De werkgeversbijdragen voor 2016 voor het Fonds Sluiting Ondernemingen zijn op 18 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe percentages werden opgenomen in drie KB’s van 5 februari 2016 die retroactief in werking zijn getreden op 1 januari 2016.

 

Basisbijdrage voor ondernemingen zonder handels- of industrieel doel

Voor deze ondernemingen is de basisbijdrage voor alle kwartalen van 2016 vastgesteld op 0,02% (0,01% in 2015).

 

Basisbijdrage voor ondernemingen met een handels- of industrieel doel

Voor deze ondernemingen voorziet de regeling een basisbijdrage van:

  • 0,18% (0,25% in 2015) van de brutolonen voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld ten minste 20 werknemers tewerkgesteld hebben;
  • 0,15% (0,23% in 2015) van de brutolonen voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld minder dan 20 werknemers tewerkgesteld hebben.

Dit zijn de algemene regels voor de basisbijdragen voor het Fonds Sluiting Ondernemingen. In sommige paritaire comités zijn er namelijk specifieke bijdragepercentages van toepassing.

 

Bijzondere bijdrage

De bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van de tijdelijke werkloosheid is verschuldigd door alle werkgevers en wordt voor de vier kwartalen van 2016 vastgesteld op 0,13% (0,16% in 2015) van de brutolonen en dit ongeacht het aantal werknemers dat in de onderneming tewerkgesteld is.

 

Bronnen: KB van 5 februari 2016 tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (1), B.S. 18 februari 2016 en KB van 5 februari 2016 tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (1), B.S. 18 februari 2016 en KB van 5 februari 2016 tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (1), B.S. 18 februari 2016.

Tags