Besox

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2015

20 april 2015

De werkgeversbijdragen voor 2015 voor het Fonds Sluiting Ondernemingen zijn op 13 april 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe percentages werden opgenomen in drie KB’s van 3 april 2015 die retroactief in werking zijn getreden op 1 januari 2015.

Basisbijdrage voor ondernemingen zonder handels- of industrieel doel

Voor deze ondernemingen blijft de basisbijdrage voor alle kwartalen van 2015 vastgesteld op 0,01%.

Basisbijdrage voor ondernemingen met een handels- of industrieel doel

Voor deze ondernemingen voorziet de regeling een basisbijdrage van:

  • 0,25% (0,27% in 2014) van de brutolonen voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld ten minste 20 werknemers tewerkgesteld hebben;
  • 0,23% (0,26% in 2014) van de brutolonen voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld minder dan 20 werknemers tewerkgesteld hebben.

Dit zijn de algemene regels voor de basisbijdragen voor het Fonds Sluiting Ondernemingen. In sommige paritaire comités zijn er specifieke bijdragepercentages van toepassing.

Bijzondere bijdrage

De bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van de tijdelijke werkloosheid is verschuldigd door alle werkgevers en wordt voor de vier kwartalen van 2015 vastgesteld op 0,16% (0,27% in 2014) van de brutolonen en dit ongeacht het aantal werknemers dat in de onderneming tewerkgesteld is.

Bronnen: KB van 3 april 2015 tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, B.S. 13 april 2015 en KB van 3 april 2015 tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S. 13 april 2015 en KB van 3 april 2015 tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, B.S. 13 april 2015.

Tags