Besox

Bijdrage laattijdige DIMONA-aangifte verhoogd

4 maart 2016

Bij in- of uitdiensttreding van een werknemer moet elke werkgever een elektronische DIMONA-aangifte doen. Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vόόr de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de aangifte uiterlijk gebeuren op de eerstvolgende werkdag.

Gebeurt de DIMONA-aangifte niet of niet tijdig, dan kan de werkgever bestraft worden met een strafrechtelijke sanctie of een administratieve geldboete.

Daarnaast kan er ook nog een solidariteitsbijdrage opgelegd worden door de RSZ. Dit bedrag is in principe gelijk aan 3 maal de basisbijdragen op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, maar met een minimumbedrag van € 2500 per werknemer. Dit minimumbedrag is afhankelijk van de evolutie van de gezondheidsindex waardoor het elk jaar aangepast wordt. Voor 2016 wordt het minimumbedrag van deze solidariteitsbijdrage gebracht  op € 2766,53 per werknemer.

Dit bedrag wordt vervolgens verminderd:

  • met het totaal aan verschuldigde bijdragen, verminderd met de bijdrageverminderingen, voor de effectieve prestaties die voor de betrokken werknemer wel zijn aangegeven;
  • in verhouding met de deeltijdse prestaties, indien de werkgever de materiële onmogelijkheid om voltijdse prestaties te verrichten kan aantonen.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ, 2016/1.

Tags