Besox

Beschikbaarheid SWT-er op de arbeidsmarkt: ontwerp-KB goedgekeurd

22 mei 2015

Sinds 1 januari 2015 moeten alle volledig werklozen en de werklozen in SWT beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en dat ongeacht hun leeftijd. Dit betekent dat ze in het bijzonder elke passende dienstbetrekking moeten aannemen of ingaan op een oproeping van de VDAB.

Er kwam veel kritiek op deze maatregel: vele mensen in het stelsel van SWT verwachtten dat er een langere overgangsfase zou komen en dat de nieuwe beschikbaarheidsregels niet op hen van toepassing zouden zijn.

De ministerraad van 8 mei 2015 keurde intussen twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de regeling voor SWT aanpassen.

1.Het eerste ontwerp voert de resultaten uit van het sociale overleg dat in maart 2015 plaatsvond tussen de Groep van 10 en de Regering:

Controlekaart

Alle werklozen met bedrijfstoeslag worden, ongeacht hun leeftijd, vrijgesteld van het bezit van een controlekaart.

Beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en tewerkstellingscel

-de werklozen in SWT in een algemeen stelsel, die werden ontslagen vóór 1 januari 2015 of hun aanvraag vóór 1 januari 2015 deden, worden vrijgesteld van de verplichting beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt;

-de werklozen in SWT in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering van 58 jaar of ouder of met 38 jaar beroepsverleden op het einde van de opzeggingsperiode dienen niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en zich niet in een tewerkstellingscel in te schrijven indien de erkenning van de onderneming in moeilijkheden of herstructurering vóór 9 oktober 2014 plaatsvond. Wie op het einde van de opzeggingsperiode geen 58 jaar is en geen 38 jaar beroepsverleden bewijst, moet voor de arbeidsmarkt beschikbaar blijven tot 60 jaar of na 38 jaar beroepsverleden.

Beheer van eigen bezit

De volgende categorieën mogen een activiteit voor eigen rekening en zonder winstoogmerk uitoefenen, die betrekking heeft op hun bezit:

-de werklozen in SWT in het kader van een algemeen stelsel die vóór 1 januari 2015 werden ontslagen of het SWT aanvroegen;

-de werklozen in SWT in het kader van een erkenning van de onderneming als zijnde een onderneming in moeilijkheden of herstructurering op voorwaarde dat de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 9 oktober 2014.

2.Het tweede ontwerp voert een vrijstelling van arbeidsgeschiktheid in voor alle werklozen met bedrijfstoeslag, ongeacht hun leeftijd en het stelsel van SWT. Bij ziekte is de werkloze dus niet verplicht om over te gaan naar uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en kan hij vergoed blijven in het werkloosheidsstelsel.

Het voert ook het begrip ‘aangepaste beschikbaarheid’ in de SWT-reglementering in. Dit betekent dat werklozen met bedrijfstoeslag aangepast beschikbaar moeten zijn tot de leeftijd van 65 jaar. Ze hoeven dus niet meer aan te tonen zelf actief naar werk te zoeken, maar moeten hun medewerking verlenen bij een aangepaste persoonlijke begeleiding, die de VDAB organiseert.

De SWT’ers vanaf 1 januari 2015 kunnen onder bepaalde voorwaarden, die afhangen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en het jaar waarin het start, tevens een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid bekomen:

-SWT CAO 17: aangepast beschikbaar, tenzij 42 jaar beroepsverleden

-SWT algemeen regime 62 jaar: aangepast beschikbaar, tenzij 43 jaar beroepsverleden

-SWT medische problemen: vrijstelling beschikbaarheid

-SWT nacht, bouw, zwaar beroep en lange loopbaan (kader-CAO):

* 2015-2016: aangepast beschikbaar, tenzij 60 jaar of 40 jaar beroepsverleden

* vanaf 2017: aangepast beschikbaar, tenzij 62 jaar of 42 jaar beroepsverleden. Om rekening te kunnen houden met de leeftijd van het SWT, door de sociale partners voorzien in de kader-CAO 2017-2018, kan de leeftijd van aangepaste beschikbaarheid worden aangepast bij een in ministerraad overlegd KB, na unaniem advies van de NAR, uiterlijk op 31 december 2016

-Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering:

* 2015-2016: aangepast beschikbaar, tenzij 60 jaar of 38 jaar beroepsverleden

* tegen 2020: aangepast beschikbaar tot 65 jaar

Bron: www.presscenter.org, persbericht ministerraad 8 mei 2015.

Tags