Besox

Bent u verplicht om een eindejaarspremie te betalen aan uw werknemers?

30 november 2015

Het einde van het jaar komt weer in zicht. Iedereen kan wel een extraatje gebruiken om de dure decembermaand te financieren. Voor heel wat werknemers komt dit extraatje er in de vorm van een eindejaarspremie.

In dit artikel trachten wij voor u de voornaamste krachtlijnen en principes met betrekking tot de eindejaarspremies uiteen te zetten.

 

Wanneer heeft een werknemer recht op een eindejaarspremie?

De werknemer heeft enkel recht op een eindejaarspremie wanneer dit voorzien is door:

  • een sectorale CAO;
  • een ondernemings-CAO;
  • een individuele arbeidsovereenkomst;
  • een bepaling in het arbeidsreglement;
  • een gebruik in de onderneming.

In het laatste geval kan de werknemer enkel een recht doen gelden indien de premie toegekend wordt gedurende een voldoende lange periode (permanent karakter), aan alle werknemers van dezelfde categorie (algemeen karakter) en indien de premie altijd op dezelfde manier berekend wordt (vast karakter). Als u wil vermijden dat de toekenning van de eindejaarspremie een verworven recht wordt, dan legt u best schriftelijk vast dat de toekenning van de eindejaarspremie een vrijgevigheid is en geen verworven recht creëert.

 

Toekenningsvoorwaarden

De toekenningsvoorwaarden worden gepreciseerd in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of in de ondernemings- en sectorale CAO’s.

De werknemer moet vaak een minimum aantal maanden anciënniteit hebben in de onderneming. De meeste sectorale CAO’s bevatten ook regels met betrekking tot het aantal gewerkte en/of gelijkgestelde dagen en hoe de premie moet berekend worden indien men tijdens de referteperiode in of uit dienst treedt. Verder kan de reden van beëindiging ook een rol spelen. Zo wordt een werknemer die ontslagen wordt om dringende reden doorgaans uitgesloten van het recht op een eindejaarspremie.

 

Mag u dit jaar een eindejaarspremie invoeren?

Voor de periode 2015-2016 wordt de loonnorm vastgelegd door de wet van 28 april 2015, die in werking is getreden op 30 april 2015. De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling wordt voor het jaar 2015 op 0% vastgelegd.

Aangezien de invoering van een eindejaarspremie de gemiddelde loonkost zou doen stijgen ten opzichte van 2014, is de invoering van een eindejaarspremie momenteel dus niet mogelijk.

 

Bedrag van de eindejaarspremie

Het bedrag en de berekeningswijze van de eindejaarspremie staan doorgaans vermeld in de CAO’s, het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst.

Voor bedienden gaat het meestal om een vast forfaitair bedrag, gelijk aan het volledige of gedeeltelijke maandloon van de werknemer, al dan niet begrensd tot een maximumbedrag. De premie kan ook bestaan uit een percentage dat berekend wordt op alle vaste en/of variabele lonen van een werknemer.

Voor arbeiders wordt de eindejaarspremie vaak berekend op basis van een percentage van het brutoloon dat men verdiend heeft in het betrokken jaar of op basis van het aantal gewerkte uren van dat jaar vermenigvuldigd met het uurloon.

Deeltijdse werknemers hebben onder dezelfde voorwaarden als voltijdse werknemers recht op een eindejaarspremie, maar wel in verhouding tot de geleverde prestaties.

Op het brutobedrag van deze eindejaarspremie worden RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden.

 

Wie betaalt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie zal meestal door de werkgever worden betaald. In sommige sectoren gebeurt de betaling echter door het Sociaal Fonds van de sector. Deze worden gefinancierd via werkgeversbijdragen die maandelijks via de RSZ worden gestort.

Tags