Besox

Begrotingsakkoord: welke maatregelen zijn van belang voor u als werkgever?

16 augustus 2017

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever.

Uitbreiding flexi-jobs

Het systeem van de flexi-jobs, dat momenteel enkel bestaat in de horecasector, wordt uitgebreid naar de detailhandel, zelfstandige kleinhandel, handel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken en warenhuizen. Bovendien zullen ook gepensioneerden in de toekomst kunnen bijklussen in een flexi-job.

E-commerce

Er komt een soepelere regeling voor nachtarbeid en zondagsarbeid in de sector van de e-commerce. Het akkoord van alle vakbonden is niet langer nodig; het volstaat om in de onderneming een cao af te sluiten met minstens één werknemersvertegenwoordiging.

Wijziging opzeggingstermijn tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst

Zowel voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur als voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wordt een progressievere opbouw van de opzeggingstermijn tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst ingevoerd:

Anciënniteit < 1 maand < 2 maand < 3 maand < 4 maand < 5 maand < 6 maand
Huidig 2 weken 2 weken 2 weken 4 weken 4 weken 4 weken
Toekomst 1 week 1 week 1 week 3 weken 4 weken 5 weken

Bouwsector

Via 2 maatregelen wordt strijd gevoerd tegen sociale dumping:

  1. een gefaseerde vermindering van de arbeidskosten;
  2. een oplossing voor het afwijkend stelsel inzake de opzeggingstermijnen in de bouwsector.

Tot € 500 per maand extra niet-belastbare inkomsten

Werknemers met een hoofdactiviteit van minstens 4/5de en gepensioneerden kunnen tot € 500 per maand of € 6000 per jaar onbelast en vrij van sociale bijdragen bijverdienen in het vrijetijdswerk en in de non-profitsector. De maatregel is ook van toepassing voor diensten van particulieren aan particulieren.

Winstdeelname aan werknemers

Werkgevers kunnen een fiscaalvriendelijke winstpremie aan alle werknemers binnen de onderneming uitbetalen, die niet in aanmerking komt voor de berekening van de loonnorm. De toegekende premie mag niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa.

Indien elke werknemer hetzelfde bedrag of eenzelfde percentage van het loon ontvangt, dan zou dit kunnen zonder akkoord van de vakbondsafgevaardigden in de onderneming.

Aanwerving jongeren wordt goedkoper

De aanwerving van jongeren van 18 t.e.m. 21 jaar wordt goedkoper. De loonkost van de werkgever zal dalen, maar het nettoloon van de werknemer blijft ongewijzigd.

Oudere werknemers: langer werken bevorderen

Men wil de kloof tussen de effectieve pensioenleeftijd en de wettelijke pensioenleeftijd verkleinen.

Werknemers die minstens 60 jaar zijn en overschakelen van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling, alsook werknemers van 58 jaar die omschakelen van ploegen- en nachtarbeid of aangepast lichter werk ontvangen een aanvullende vergoeding. Deze vergoeding is vrijgesteld van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Studentenarbeid tussen 16 jaar en 18 jaar

Er wordt vanaf 2018 voor verschillende sectoren een uitzondering op het verbod op zondagwerk voor werknemers van minder dan 18 jaar voorzien. Zij kunnen dus vanaf 16 jaar als student op zondag werken.

Uitzendarbeid

Uitzendarbeid zal toegestaan worden in alle privésectoren.

Welzijn op het werk

De gezondheid van de werknemer zal gevrijwaard worden en ze zullen beschermd worden tegen psychosociale risico’s binnen de ondernemingen.

In ondernemingen met meer dan 100 werknemers moet verplicht een burn-outcoach aangesteld worden. Bovendien krijgen werknemers in de toekomst de mogelijkheid om zich buiten de arbeidstijd te deconnecteren.

Mystery calls

In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt zal de sociale inspectie kunnen overgaan tot anonieme tests bij ondernemingen in geval van objectieve aanwijzingen van discriminatie. De mystery calls zijn bedoeld om discriminatie aan het licht te brengen en niet om discriminatie te provoceren, te doen ontstaan of te versterken bij de vermoedelijke dader. Het zoeken naar informatie en bewijzen door de administratie moet gebeuren op basis van correcte en loyale principes.

Outplacement

In geval van een ontslag met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken, wordt de kost van de outplacementbegeleiding momenteel aangerekend op de verbrekingsvergoeding à rato van 4 weken.

In de toekomst krijgen werknemers van wie de gezondheidstoestand op een onomkeerbare wijze niet toelaat om aan het outplacement deel te nemen recht op een integrale verbrekingsvergoeding, met inbegrip van de 4 weken.

Gedeeltelijk pensioen

Men wil de mogelijkheid van een gedeeltelijk pensioen voorzien. Daarbij zal de werknemer een deel van zijn pensioen kunnen opnemen en tegelijk kunnen werken en bijkomende pensioenrechten opbouwen.

Op die manier krijgt de werknemer een bijkomende mogelijkheid om te zorgen voor een vlottere overgang tussen voltijds werken en de definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt.

Deze maatregelen zullen binnenkort omgezet worden in wetgeving.

 

Bron: Zomerakkoord federale regering dd. 26 juli 2017.