Besox

Begrafenisondernemingen: zondag- en nachtarbeid mogelijk

31 mei 2015

In het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2015 is het Koninklijk besluit verschenen dat het mogelijk maakt voor werknemers die tewerkgesteld zijn in een onderneming behorend tot het Paritair Comité voor de begrafenissector (PC 320) om op zondag en ’s nachts te werken. Dit is wel enkel toegestaan voor de werknemers die ingeschakeld worden in wachtdiensten en die effectieve arbeidsprestaties leveren die dringend en inherent zijn aan het beroep.

Onder wachtdienst dient te worden verstaan de toestand waarin een werknemer zich plaatst om snel te kunnen worden bereikt door de werkgever, en op deze manier op korte termijn gevolg te kunnen geven aan iedere oproep tot het leveren van dringende prestaties inherent aan het beroep.

De mogelijkheid om op zondag en ’s nachts te werken voor werknemers ingeschakeld in een wachtdienst stond reeds in een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit wordt nu bevestigd door het Koninklijk besluit. Binnen de sector was er namelijk nood aan een dergelijke regeling, omwille van de onvoorspelbaarheid en urgentie van het werk.

Voor zondag- en nachtarbeid is er geen sectorale premie voorzien, maar wel een wachtpremie.

Het Koninklijk besluit is in werking getreden op 21 mei 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 28 april 2015 waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag en ’s nachts tewerk te stellen, B.S. 11 mei 2015.