Besox

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2023 is gepubliceerd

27 december 2022

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan een werknemer ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard wanneer de werknemer deze wagen ook voor privédoeleinden mag gebruiken.

Sinds 1 januari 2012 wordt het fiscaal voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:

[ ((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2-coëfficiënt ] =

belastbaar voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2-coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2-uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark. Om de CO2-coëfficiënt te bepalen, wordt het CO2-uitstootgehalte van de bedrijfswagen vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot.

De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2023 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2022. Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2023 toegekende voordelen van alle aard. De referentie-CO2-uitstoot voor 2023 bedraagt 67 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 82 gr/km voor voertuigen met een benzine- ,LPG- of aardgasmotor.

Voor inkomstenjaar 2022 was de referentie-CO2-uitstoot 75 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 91 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de vermelde referentie-CO2-uitstoten.

Als de effectieve CO2-uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.

Ligt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

De nieuwe referentie-CO2-uitstoten voor 2023 liggen dus opnieuw heel wat lager dan in 2022. Hierdoor zal de CO2-coëfficiënt van heel wat bedrijfswagens stijgen met een hoger belastbaar voordeel van alle aard in 2023 tot gevolg.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 16 december 2022.