Besox

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2022 is gepubliceerd

30 december 2021

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privédoeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2012 wordt het fiscaal voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:

[ ((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2-coëfficiënt ] =

belastbaar voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2-coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2-uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.

De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2-uitstoot.

Als de effectieve CO2-uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.

Ligt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2021. Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2022 toegekende voordelen van alle aard.

De referentie-CO2-uitstoot voor 2022 bedraagt 75 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 91 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Voor inkomstenjaar 2021 was de referentie-CO2-uitstoot 84 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 102 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

De nieuwe referentie-CO2-uitstoten voor 2022 liggen dus heel wat lager dan in 2021. Hierdoor zal de CO2-coëfficiënt van heel wat bedrijfswagens stijgen met een hoger belastbaar voordeel van alle aard in 2022 tot gevolg.

Bron: Koninklijk besluit van 7 december 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 13 december 2021.