Besox

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2015 is gepubliceerd

8 januari 2015

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privé-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer. Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:

[ ((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2-coëfficiënt ] = voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2-coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2-uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark. De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2-uitstoot.

Voor inkomstenjaar 2014 was de referentie-CO2-uitstoot 93 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 112 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Als de effectieve CO2-uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%. Ligt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

Vanaf inkomstenjaar 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk. De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2015 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2014.

Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2015 toegekende voordelen van alle aard. Door dit KB daalt de referentie-CO2-uitstoot voor 2015 tot 91 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en tot 110 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Deze daling heeft als gevolg dat het belastbaar voordeel van alle aard van de bedrijfswagens in 2015 opnieuw zal stijgen ten opzichte van vorig jaar. Voor 2014 was het minimumbedrag van het voordeel van alle aard van bedrijfswagens vastgesteld op € 1250. Het minimumbedrag voor 2015 zal wellicht hetzelfde blijven, maar dit moet wel nog bevestigd worden in het Belgisch Staatsblad.

Bron: KB van 16 december 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1), B.S. 22 december 2014, 2de editie.