Besox

Asielzoekers krijgen snellere toegang tot de arbeidsmarkt

13 november 2015

In het Belgisch Staatsblad is op 9 november 2015 een KB verschenen met betrekking tot de inkorting van de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers naar aanleiding van een overleg dat Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters organiseerde met de werkgevers en werknemers van de voltallige Groep van Tien.

In het KB wordt beklemtoond dat de huidige asielcrisis door zijn aard en omvang er toe noopt om de integratie van de asielzoekers in de Belgische samenleving te bevorderen door hen sneller toegang te geven tot een reguliere tewerkstelling als loontrekkende. Om de kansen op een geslaagde integratie te bewerkstelligen zal de huidige wachttijd van 6 maanden tussen de asielaanvraag en de toegang tot de arbeidsmarkt verkort worden naar 4 maanden.

Dit betekent dat asielzoekers al 4 maanden na hun aankomst en registratie in België toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, in plaats van na de huidige termijn van 6 maanden. Op die manier zouden buitenlandse onderdanen sneller in hun eigen bestaansmiddelen kunnen voorzien en via hun werk ook bijdragen tot de samenleving.

De betrokken asielzoeker moet over 3 documenten beschikken, nl.:

  • een document met de datum van registratie;
  • een arbeidskaart C;
  • een immatriculatiedocument dat de gemeente moet afleveren.

De werkgever moet de asielzoeker onder dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden tewerkstellen als de andere werknemers.

Asielaanvragers die binnen de termijn van 4 maanden een negatieve beslissing over hun dossier ontvangen, komen uiteraard niet langer in aanmerking voor een arbeidskaart C. De arbeidskaart C is bovendien slechts geldig indien de asielaanvrager ook over een geldig verblijfsdocument beschikt.

Het koninklijk besluit treedt in werking op 9 november 2015.

Bron: KB van 29 oktober 2015 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S. 9 november 2015 en persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk, www.werk.belgie.be, 24 september 2015.

Tags