Besox

Arbeidsongevallen: geen formele ingebrekestelling werkgever meer vereist

6 juni 2016

De werknemer die het slachtoffer is van een arbeidsongeval kan zijn werkgever burgerlijk aansprakelijk stellen indien de werkgever de bepalingen inzake welzijn op het werk zwaarwichtig heeft overtreden en daardoor de werknemers aan het risico van arbeidsongevallen heeft blootgesteld.

Om deze aansprakelijkheidsvordering tegen de werkgever te kunnen instellen, moeten de met controle belaste ambtenaren de werkgever schriftelijk:

  • hebben gewezen op het gevaar waaraan hij zijn werknemers blootstelt;
  • hebben meegedeeld welke overtredingen werden vastgesteld;
  • hebben meegedeeld dat, indien hij nalaat de passende maatregelen te treffen, het slachtoffer bij een gebeurlijk ongeval over de mogelijkheid beschikt om een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering in te stellen.

Het Grondwettelijk Hof vindt deze laatste voorwaarde te formalistisch. Daarom wordt deze laatste voorwaarde geschrapt. Voortaan moeten de met controle belaste ambtenaren de werkgever er niet meer uitdrukkelijk op wijzen dat het slachtoffer een aansprakelijkheidsvordering kan instellen indien de werkgever niet de gepaste maatregelen neemt.

 

Bron: Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 23 mei 2016.

Tags