Besox

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

24 maart 2017

Op 22 maart 2017 is in het Belgisch Staatsblad een besluit van de Vlaamse Regering verschenen met betrekking tot de toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden. Het besluit treedt in werking op 1 maart 2017.

De aanwervingsincentive heeft als doel de tewerkstellingskansen van werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar die twee jaar of langer werkzoekend zijn te bevorderen en de aanwerving van deze personen financieel aantrekkelijker te maken voor de werkgevers.

De VDAB kan een aanwervingsincentive toekennen aan ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de onderneming werft vanaf 1 januari 2017 een niet-werkende werkzoekende aan die op het ogenblik van de indiensttreding:
    • gedurende minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB was ingeschreven;
    • op het einde van het kwartaal van indiensttreding minstens 25 jaar is en de leeftijd van 55 jaar nog niet bereikt heeft;
  • de onderneming heeft met de betrokkene een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien dit het gangbaar wervingsbeleid van de onderneming is) afgesloten;
  • de onderneming stelt de betrokkene tewerk in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

De aanwervingsincentive bestaat uit een subsidie die wordt toegekend in twee schijven:

  • maximaal € 1.250 als de aangeworven niet-werkende werkzoekende gedurende drie maanden bij de onderneming is tewerkgesteld;
  • maximaal € 3.000 als de aangeworven niet-werkende werkzoekende gedurende twaalf maanden bij de onderneming is tewerkgesteld.

Bij deeltijdse tewerkstelling geldt er een aparte regeling met betrekking tot het subsidiebedrag.

Bepaalde ondernemingen komen niet in aanmerking voor deze steun, bijvoorbeeld een onderneming in moeilijkheden.

De aanvraag moet in principe binnen de 3 maanden na de indiensttreding ingediend worden. Er wordt een overgangsregeling voorzien voor aanwervingen tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2017 (datum inwerkingtreding besluit): deze aanvragen moeten gebeuren binnen de 3 maanden na de inwerkingtreding van het besluit.

De incentive kan enkel online worden aangevraagd. Deze online toepassing is echter nog “in opbouw”. Hierdoor zal de opstart van de maatregel in verschillende fasen gebeuren. In de opstartfase (tot medio april) kan u als bedrijf uw gegevens invullen op een webformulier, zodat u kan worden gecontacteerd wanneer de online toepassing actief is en u een aanvraag kan doen.

Meer informatie met betrekking tot de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden kan u hier vinden.

 

Bron: Besluit van 17 februari 2017 van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, B.S. 22 maart 2017 en www.werk.be, aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden.